Do góry

Wybrane dokumenty 2007

07.12.10 - Informacja prasowa Prezesa URE w sprawie przedstawienia do zatwierdzenia taryf dla grupy G

07.11.22 - Informacja na temat utrzymywania administracyjnej kontroli cen energii elektrycznej i gazu ziemnego dla odbiorców końcowych na rynku europejskim i w Polsce

07.11.14 - Forum energetyczno-paliwowe, Warszawa, Puls Biznesu

07.11.12 - Planowane modyfikacje mechanizmu bilansowania w 2008 r. (modyfikacje MB/2008), PSE-Operator S.A.

07.11.09 - Rozporządzenie MG zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

07.11.06 - Projekt rozporządzenia MG zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

07.10.12 - Uwagi TOE do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, wersja 3.2

07.10.10 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania ...

10.07 - Docelowy model rynku energii elektrycznej, Materiał opracowany przez Zespół ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej Towarzystwa Obrotu Energią

07.09.28 - Stanowiska TOE do propozycji zmiany dyrektywy 2003/54/EC dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, zmiany rozporządzenia 1228/2003 oraz rozporządzenia o ustanowieniu Agencji ds. Współpracy Regulatorów.

07.09.10 - Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, MG

 
 
Powered by Phoca Download

Dokumenty

Formularz logowania