Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Członkowie

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członka Stowarzyszenia przyjmuje Rada Zarządzająca po złożeniu pisemnej rekomendacji udzielonej przez trzech Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na Członków:

  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych.

Członkowie zwyczajni
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. Według stanu na początek maja 2024 roku w TOE było 283 członków zwyczajnych.

Członkowie wspierający
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc materialną, określoną uchwałą Walnego Zebrania TOE. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. Członek wspierający ma prawo wskazywania swojego przedstawiciela do Rady Zarządzającej, jak również prawo do odwołania w każdej chwili wskazanego przez siebie Członka Rady Zarządzającej. Członkami wspierającymi TOE są następujące spółki:

II Renewable Energy Supply Poland Sp. z o.o.