Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Standardy umów

Standaryzacja (normalizacja) to działalność zmierzającą do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów. Celem normalizacji jest najczęściej opracowanie jednolitych wzorców. Takie działania wpływają na obniżenie kosztów, umożliwiają masowe stosowanie określonych produktów oraz ułatwiają dokonywanie i realizację zamówień handlowych.

Na rynku energii elektrycznej w Polsce w aspekcie handlowym TOE samodzielnie oraz wspólnie z innymi uczestnikami tego rynku podjęło się standaryzacji umów zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym. Na rynku hurtowym wspólnie z EFET (the European Federation of Energy Traders) TOE wdrożyło i rekomenduje do stosowania standard – wzorzec umowy ramowej EFET. Natomiast na rynku detalicznym TOE we współpracy z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opracowało i wdraża, regulujące warunki współpracy pomiędzy operatorami systemów dystrybucyjnych i sprzedawcami, umowy dystrybucji, zarówno standard dla tzw. „umowy sprzedaży rozdzielonej”, tzw. generalna umowa dystrybucji (od 2009 roku) jak i standard dla umowy kompleksowej, tzw. generalna umowa dystrybucji dla usługi kompleksowej (od 2014 roku). Od 2014 TOE podejmuje także działania w celu wdrożenia standardu umowy kompleksowej dla odbiorców w grupie gospodarstw domowych.