Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Umowa ramowa sprzedaży Praw Majątkowych

Umowa ramowa sprzedaży Praw Majątkowych jest kolejnym opracowanym przez TOE i rekomendowanym do stosowania w Polsce wzorcem standardu handlu na rynku energii w Polsce. Przedmiotem umowy jest określenie ramowych warunków sprzedaży praw majątkowych, w tym zasad zawierania i realizacji porozumień transakcyjnych, dla szerokiego spektrum świadectw pochodzenia (w tym z OZE; z kogeneracji – tzw. żółte, czerwono, fioletowe, biogazowe) oraz świadectw efektywności energetycznej. Umowa obejmuje między innymi zapisy z następujących obszarów: podstawowe zobowiązania stron, szczegółowe warunki zawierania porozumień transakcyjnych (z możliwością wyboru jedynie opcji formy pisemnej albo formy pisemnej, telefonicznej lub w sposób przyjęty na platformach obrotu), ustalanie należności za sprzedane prawa majątkowe, odpowiedzialność stron (z możliwością wyboru jednego z dwóch wariantów tzw. kary umownej), zabezpieczenia finansowe, okres obowiązywania umowy, rozstrzyganie sporów i ustalenia organizacyjne.