Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Podstawowe informacje

Założone pod koniec 2003 roku Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym. Pierwsze ustawowe władze TOE, którymi są oprócz Walnego Zebrania Członków, Rada Zarządzająca oraz Komisja Rewizyjna zostały ustanowione podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków TOE na początku 2004 roku. W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2019 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej 15 kadencji oraz Komisji Rewizyjnej 16 kadencji, przyjęto budżet oraz program działania na 2020 rok, dokonano także wyboru nowych Członków Komisji Rewizyjnej.

Z aktualnościami z działalności TOE można zapoznać się w dziale Wydarzenia .

Zgodnie ze Statutem TOE do podstawowych celów działania Towarzystwa można zaliczyć:

  • podejmowanie działań wspomagających:
    a) rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych,
    b) tworzenie standardów handlu  produktami  wymienionymi w  ppkt a
  • upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym – w szczególności – propagowanie informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku,
  • kształtowanie norm etycznych w handlu energią i paliwami,
  • reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.