Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

POLITYKA PRYWATNOŚCI - OSOBY TRZECIE (Uczestnicy Seminariów, Konferencji i Targów)

Szanowni Państwo, Uczestnicy seminariów, konferencji i targów,

od dnia 25 maja 2018 r. stosowane są europejskie przepisy regulujące zasady postępowania z Państwa danymi osobowymi – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO).

W związku z powyższym poniżej informujemy o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem przez Towarzystwo Obrotu Energią z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych – w związku z uczestnictwem w wydarzeniach (seminariach, konferencjach, targach, warsztatach, itp.) organizowanych przez Towarzystwo Obrotu Energią – oraz o zasadach związanych z tym przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Obrotu Energią z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa (TOE lub Towarzystwo). W niezbędnym zakresie przetwarzanie Państwa danych osobowych powierzone jest podmiotowi świadczącemu na rzecz TOE usługi obsługi biura Towarzystwa – Panu Markowi Kulesie, prowadzącemu działalność pod firmą Marek Kulesa Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „MULTIENERGIA”, ul. Franciszka Klimczaka, nr 20, lok. 108, 02-797 Warszawa. 
 2. TOE przetwarza Państwa dane w ograniczonym zakresie, wynikającym z zawarcia umowy o udział w danym wydarzeniu oraz na podstawie zgody w celach marketingowych:
     a.   Przetwarzane są dane obejmujące Państwa imię i nazwisko, udostępnione przez Państwa dane kontaktowe obejmujące numer lub numery telefonów, adresy do korespondencji tradycyjnej i elektronicznej, informacje o Państwa afiliacji branżowej;
     b.    Towarzystwo nie przetwarza Państwa danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia RODO.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia świadczeń przez Panią/Pana oraz Towarzystwo wynikających z organizacji i udziału w danym wydarzeniu. 

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, w szczególności:
     a.    Prowadzenia korespondencji w sprawie wydarzenia, w którym będą brali Państwo udział;
     b.    Umożliwienia uczestniczenia w wydarzeniu, w tym wstępu do obiektu, w którym jest organizowane. 
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu kierowania do Państwa treści marketingowych na podstawie Państwa odrębnej zgody, na zasadzie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, stosownie do formy, na którą wyrazili Państwo zgodę. 
 5. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO dla celów wypełniania przez TOE obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów regulujących kwestie rachunkowości i obowiązków podatkowych. 
 6. Państwa dane będą przekazywane:
     a.    Podmiotom świadczącym na rzecz TOE usługi niezbędne do prowadzenia działalności TOE i wykonywania obowiązków statutowych wobec członków stowarzyszonych, w szczególności operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom usług IT, doradcom w zakresie usług księgowych, prawnych, administracyjnych;
     b.    Bankom w zakresie realizacji płatności;
     c.    Podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych zgodnie z obowiązującym prawem. 
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do zawarcia
  i wykonania umowy. Po okresie obowiązywania umowy Państwa dane mogą być przetwarzane przez dodatkowy okres w zakresie uzasadnionym ewentualnym dochodzeniem roszczeń przysługujących Towarzystwu albo ochroną przed roszczeniami kierowanymi wobec TOE,  a także przez okres uzasadniony obowiązującymi przepisami – w szczególności przepisami o rachunkowości lub obowiązkach podatkowych. Państwa dane podane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 8. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez TOE Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: rodo@toe.pl
 9. Mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 10. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. Organem tym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

Niniejszą Politykę Prywatności Rada Zarządzającą TOE przyjęła w dniu 15 maja 2018 r. uchwałą nr TOE RZ 2/05/2018.

Wzór oświadczenia:

 • [oświadczenie konieczne] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu w celu udziału w [Seminarium]. Zapoznałem/-am się z polityką prywatności TOE dostępną pod adresem: [www.toe.pl/pl/rodo].

                      ______________________ [podpis]

 • [oświadczenie fakultatywne] Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie treści marketingowych i informacji handlowej przez TOE na adres poczty elektronicznej: …………………………………………….. lub numer telefonu: …………………………………..

                      ______________________ [podpis]

POLITYKA PRYWATNOŚCI – OSOBY TRZECIE (Uczestnicy Seminariów i Konferencji)