Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Wzorzec umowy z OREO/Zarządcą Rozliczeń S.A.

Zarządca Rozliczeń S.A. wspólnie z Towarzystwem Obrotu Energią opracował wzorzec umowy ramowej, zwanej „Umową o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda”, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478, ze zm.).

Wzorzec umowy określa obowiązki stron co do zakresu i terminów przekazywania informacji, składania wniosków, sprawozdań, korekt, wypłat środków oraz przekazywania innych danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu rozliczania ujemnego salda. Wzorzec umowy został przyjęty uchwałą Rady Zarządzającej TOE jako rekomendowana podstawa regulowania stosunków pomiędzy sprzedawcą energii elektrycznej pełniącym rolę sprzedawcy zobowiązanego a Zarządcą Rozliczeń S.A. pełniącym rolę operatora rozliczeń energii odnawialnej. Poniżej zamieszczamy wzorzec umowy do stosowania. Wzorzec zawiera standardowe projekty wniosku, sprawozdania oraz korekt. Po rozstrzygnięciu aukcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych sprzedawców do podpisania umów.  

Umowa o współpracy w zakresie rozliczania ujemnego salda powstałego w związku z realizacją obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii przez sprzedawcę zobowiązanego – wersja pdf