Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

POLITYKA PRYWATNOŚCI - CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI (I HONOROWI)

Szanowni Państwo, Członkowie Zwyczajni i Honorowi Towarzystwa Obrotu Energią,

od dnia 25 maja 2018 r. stosowane są europejskie przepisy regulujące zasady postępowania z Państwa danymi osobowymi – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO).

W związku z powyższym poniżej informujemy o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem przez Towarzystwo Obrotu Energią z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych – jako członków zwyczajnych albo honorowych – oraz o zasadach związanych z tym przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Obrotu Energią z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa (TOE lub Towarzystwo). W niezbędnym zakresie przetwarzanie Państwa danych osobowych powierzone jest podmiotowi świadczącemu na rzecz TOE usługi obsługi biura Towarzystwa – Panu Markowi Kulesie, prowadzącemu działalność pod firmą Marek Kulesa Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „MULTIENERGIA”, ul. Franciszka Klimczaka, nr 20, lok. 108, 02-797 Warszawa. 
 2. TOE przetwarza Państwa dane w ograniczonym zakresie, wynikającym z potrzeb statutowych opisanych w punkcie 3 poniżej oraz konieczności zabezpieczenia siedziby Towarzystwa przed dostępem osób nieuprawnionych:
     a. Przetwarzane są dane obejmujące Państwa imię i nazwisko, udostępnione przez Państwa dane kontaktowe obejmujące numer lub numery telefonów, adresy do korespondencji tradycyjnej         i elektronicznej, informacje o Państwa afiliacji branżowej;
     b. W przypadku członków organów statutowych TOE Państwa dane osobowe obejmują dodatkowo numer PESEL, wymagany zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym;
     c. TOE nie przetwarza Państwa danych wrażliwych w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia RODO;
     d. Towarzystwo przetwarza także dane o Państwa uczestnictwie w pracach TOE, tj. przynależności do grup roboczych i zespołów zadaniowych;
     e. Towarzystwo prowadzi monitoring video dostępu do siedziby TOE w celach bezpieczeństwa i przechowuje dane z monitoringu przez okres nie przekraczający trzech miesięcy.

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne z uwagi na zasady prowadzenia działalności przez stowarzyszenia zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i statutem TOE. 

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania statutowych zadań TOE oraz praw i obowiązków Towarzystwa względem każdego z Państwa jako członka zwyczajnego albo honorowego TOE na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Towarzystwa), w szczególności:
  • Prowadzenia ewidencji członkowskiej;
  • Umożliwienia uczestniczenia w działalności organów statutowych;
  • Informowania o i umożliwienia uczestniczenia w prowadzeniu działalności TOE w zakresie wynikającym ze statutu, programu działalności i decyzji organów statutowych. 
 4. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO dla celów wypełniania przez TOE obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przepisów regulujących kwestie rachunkowości i obowiązków podatkowych. 
 5. Państwa dane będą przekazywane:
  • Podmiotom świadczącym na rzecz TOE usługi niezbędne do prowadzenia działalności TOE i wykonywania obowiązków statutowych wobec członków stowarzyszonych, w szczególności operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom usług IT, doradcom w zakresie usług księgowych, prawnych, administracyjnych;
  • Podmiotom i organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych zgodnie z obowiązującym prawem. 
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie członkostwa w TOE. Po ustaniu Państwa członkostwa dane mogą być przetwarzane przez dodatkowy okres w zakresie uzasadnionym ewentualnym dochodzeniem roszczeń przysługujących Towarzystwu albo ochroną przed roszczeniami kierowanymi wobec TOE, a także przez okres uzasadniony obowiązującymi przepisami – w szczególności prawem o stowarzyszeniach, przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym, przepisami o rachunkowości lub obowiązkach podatkowych. 
 7. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania przez TOE Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: rodo@toe.pl
 8. Mają Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 9. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. Organem tym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

Niniejszą Politykę Prywatności Rada Zarządzającą TOE przyjęła w dniu 15 maja 2018 r. uchwałą nr TOE RZ 2/05/2018.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI (I HONOROWI)