Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Spełnienie obowiązku informacyjnego - RODO i polityka plików cookie

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane będą europejskie przepisy regulujące zasady postępowania zdanymi osobowymi – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, potocznie nazywane RODO, jako skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwa danych osobowych i chroni prawo do prywatności. Państwa dane są u nas bezpieczne i są przetwarzane zgodnie z RODO.

Rada Zarządzająca Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) w dniu 15 maja 2018 r. uchwałą nr TOE RZ 2/05/2018, działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu, zatwierdziła polityki prywatności dla TOE, w tym następujące polityki:

Poniżej zamieszczamy opracowane głównie na bazie ww. polityk podstawowe dane dotyczące wdrożenia i funkcjonowania RODO w TOE, odsyłając także do ww. dokumentów

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. TOE zbierało i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalności, na potrzeby realizacji zadań statutowych oraz działań marketingowych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować w TOE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Towarzystwo Obrotu Energią z siedzibą w Warszawie 00-526, przy ul. Krucza 16/22 (dalej jako „​TOE”).

Towarzystwo Obrotu Energią powierzyło Dyrektorowi Biura wdrożenie ww. polityk oraz wyznaczyło go jako osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 • kierując korespondencję na adres: Towarzystwo Obrotu Energią, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa;
 • poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: rodo@toe.pl;
 • poprzez kontakt telefoniczny – 22827 57 93

W jakim celu TOE przetwarza Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Towarzystwo Obrotu Energią przetwarza dane osobowe Członków Zwyczajnych, Honorowych oraz Wspierających TOE w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, miejsca pracy oraz doświadczenia zawodowego. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi członkostwa oraz wykonywania zadań statutowych TOE takich jak: przyjęcie i rejestracja członkostwa, obsługa poboru składek, organizacja i wysyłanie zaproszeń na wydarzenia, oraz bieżąca obsługa zapytań i wniosków Członków. Dane Członków przetwarzane są także w celu przeprowadzania badań statystycznych (w tym lista obecności na spotkaniach) mających na celu usprawnienie działania Zespołów i Grup TOE.

Towarzystwo Obrotu Energią przetwarza dane osobowe Członków należących do organów TOE, na które składają się Walne Zebranie, Komisja Rewizyjna oraz Rada Zarządzająca w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, wizerunku, daty urodzenia, adresu zamieszkania, adresu e-mail, miejsca pracy oraz doświadczenia zawodowego. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań statutowych TOE, wysyłania zaproszeń na wydarzenia oraz aktualizacji wpisu do KRS, a także do bieżącej obsługi zapytań i wniosków Członków.

Towarzystwo Obrotu Energią przetwarza dane osobowe pracowników TOE w zakresie imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, adresu zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej a także w celach finansowych oraz rachunkowych.

Towarzystwo Obrotu Energią przetwarza dane osobowe osób współpracujących na zasadach jednorazowych (m.in. organizacja wydarzeń, przeprowadzenie i rozliczenie prezentacji) w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania umowy.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych ​(art. 6 ust. 1 lit b RODO), ​w tym zadań statutowych;
 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym ​(art. 6 ust. 1 lit. e RODO), jako TOE podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym, np. z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • w oparciu o wyraźną zgodę ​(art. 6 ust. 1 lit a RODO), ​jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach lub zakresie (np. przesyłanie newslettera), TOE jest uprawnione do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TOE lub stronę trzecią ​(art. 6 ust. 1 lit f RODO), ​przykładem takich aktywności jest: – aktualizacja wpisu w KRS – przetwarzanie danych osób działających na rzecz członków TOE, – zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego – dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

Komu TOE może przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zadań statutowych TOE, w celu wykonania ciążącego na TOE obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów TOE lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy TOE i inni Członkowie TOE, inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TOE ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TOE wyłącznie zgodnie z poleceniami TOE oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane osobowe przetwarzane przez TOE nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej. Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez TOE do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań statutowych TOE tj. w celach ​wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TOE. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody. Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do TOE, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

Jak długo TOE będzie przetwarzał (przechowywał) Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z TOE umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie członkostwa – przez okres trwania członkostwa lub po jego zakończeniu, maksymalnie przez 10 lat od momentu zakończenia członkostwa;
 • w zakresie pełnienia funkcji zarządczej – przez okres jej pełnienia lub po jej zakończeniu, maksymalnie przez 10 lat od momentu zakończenia jej pełnienia;
 • w zakresie danych pracowniczych – przez okres zatrudnienia, a po jego ustaniu maksymalnie 50 lat od momentu zakończenia stosunku pracy;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na TOE w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez TOE;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów TOE stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: (i) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy TOE przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO), (ii) w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od TOE Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez TOE dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa. TOE przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa. Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. od:

 • Państwa pracodawców będących Członkami TOE,
 • osób reprezentujących Państwo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. Organem tym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

PLIKI COOKI

Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego TOE stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego TOE. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego TOE możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym TOE z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego TOE, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?