W dniu 8 marca 2017 r., w Warszawie, w Sali Notowań GPW SA, Towarowa Giełda Energii wraz z TOE współnie zorganizowali debatę nt. „Uwarunkowań dyrektywy MiFID II i jej wpływu na rynki towarowo-finansowe w Polsce”. Towarzystwo reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura oraz liczni Członkowie TOE. 

Przedstawiamy najważniejsze wnioski z dyskusji:

  1. Implementacja MiFID II do polskiego porządku prawnego do 3 lipca 2017 r. W przypadku opóźnienia legislacyjne zabezpieczenie możliwości prowadzenia przez giełdę towarową „linii biznesowej” odpowiadającej OTF pod nadzorem KNF.
  2. Wprowadzenie OTF do polskiego porządku prawnego – możliwość prowadzenia OTF przez spółkę prowadzącą giełdę towarową.
  3. Przekształcenie Rynku Terminowego Towarowego TGE w OTF – możliwość przeniesienia transakcji zawartych na RTT TGE przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r. na zorganizowaną platformę obrotu (OTF).
  4. Możliwość rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na OTF przez Giełdową Izbę Rozrachunkową.
  5. Wprowadzenie przepisów przejściowych gwarantujących rozliczenie transakcji z RTT TGE zawartych przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r. na zasadach obowiązujących w momencie zawarcia transakcji / przez Giełdową Izbę Rozrachunkową. Zaliczenie na poczet wykonania obliga na energię elektryczną i gaz transakcji zawartych na RTT TGE przed dniem 3 stycznia 2018 r. z terminem wykonania po 3 stycznia 2018 r.
  6. Rozszerzenie katalogu platform obrotu dla obliga na gaz i energię elektryczną, aby możliwa była jego realizacja przez wszystkie instrumenty z fizyczną dostawą dostępne na TGE, tj. rynek spot na giełdzie towarowej, OTF i Rynek Instrumentów Finansowych.
  7. Podejmowanie działań w celu utrzymania i rozwoju płynności, transparentności oraz cenotwórczej roli TGE na rynkach energii elektrycznej i gazu.
  8. Udział uczestników rynku w procesie wypracowania regulacji prawnych – implementacji MiFID II.
  9. Współpraca KNF i URE szczególnie w zakresie ustalania limitów pozycji na rynku terminowym energii elektrycznej i gazu. 
  10. Określenie zasad stosowania tzw. wyłączenia dla działalności dodatkowej, odpowiadające specyfice funkcjonowania rynków energetycznych, a w szczególności: terminów złożenia wniosku, dokładnego określenia zakresu pojęcia „zlecenie klienta” oraz jednoznacznego potwierdzenia statusu transakcji zawartych przed 3 stycznia 2018 r. na potrzeby kalkulacji testów – działalności transakcyjnej i głównej.

TGE: Uwarunkowania dyrektywy MiFID II i jej wpływ na rynki towarowo-finansowe w Polsce

TOE: Obrót energią elektryczną i gazem w Polsce – wybrane uwarunkowania, wpływ MiFID II na uczestników rynków

Dokumenty

Kategorie

Formularz logowania

Użytkownik 

Hasło Zaloguj

Dokumenty

Formularz logowania