W dniu 22 grudnia 2005 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

W konferencji, którą prowadził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (MF) p. Mirosław Barszcz, oprócz licznych przedstawicieli MF uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, PTPiREE, PSE – Operator SA, TGPE oraz TOE. Z ramienia TOE na konferencji obecni byli m.in.: kol. Marek Molendowski (PSE-ELECTRA), kol. Tomasz Krzyżewski (JACEnTra), kol. Arek Zieleźny (Atel – Polska) oraz kol. Marek Kulesa (dyrektor biura). W ramach dyskusji poruszano wiele istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego, w tym także spółek obrotu kwestii. Dyskusja obejmowała zarówno liczne sprawy ogólne, jak i szczegółowe zapisy ostatniego projektu ustawy datowanego na 2 grudnia 2005 r. (patrz dział Wybrane dokumenty 2005). Należy podkreślić, że projekt ten uwzględnia część uwag zgłaszanych przez przedstawicieli sektora, w tym TOE. Do najważniejszych kwestii omawianych na konferencji należały głównie zagadnienia:

  • wejścia w życia przedmiotowych zmian, tak ważnych dla sektora,
  • zbyt wysokiego poziomu stawki akcyzy na energię elektryczną,
  • prawidłowego rozliczenia akcyzy na zorganizowanych rynkach energii elektrycznej (giełda, rynek bilansujący)
  • ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Minister Barszcz w ramach podsumowania, mając na uwadze wypowiedzi przedstawicieli sektora stwierdził m.in., że:

  • należy jednoznacznie wyjaśnić kwestię konieczność zmian przedmiotowej ustawy (wykładni zapisów tzw. dyrektywy akcyzowej),
  • rozważone zostanie proponowane przez przedstawicieli części sektora (w tym TOE, PTPiREE) wejście zmian od 1 stycznia 2007 roku (formalnie wg Ministra istnieje realna możliwość, że proces uzgodnień oraz przyjmowania ustawy zakończy się w marcu lub kwietniu, co uwzględniając trzymiesięczny okres vacatio legis skutkowałoby możliwością wejścia ustawy w życie w drugiej połowie 2006 roku),
  • wzrost i zmiana modelu rozliczenia akcyzy nie spowoduje proporcjonalnego obniżenia cen energii elektrycznej u wytwórców co może doprowadzić do wzrostu cen dla odbiorców końcowych, czego chciałby uniknąć Rząd RP,
  • w celu właściwych rozliczeń dotyczących zwolnień z akcyzy energii produkowanej z OZE należy usprawnić system umarzania świadectw pochodzenia, w tym zakresie rozważona zostanie także propozycja ryczałtowanego rozliczania zwolnień z akcyzy dla energii z OZE,
  • moment powstania obowiązku podatkowego będzie określony analogicznie jak w przypadku VATu,
  • zostanie rozważono propozycja zmiany wymogów, co do tzw. podmiotu reprezentującego (brak wymogu posiadania przez niego koncesji).

Dokumenty

Formularz logowania