W dniu 15 marca 2008 r. w siedzibie URE w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli URE (Departamentu Promowania Konkurencji – DPK), PTPiREE (jako przedstawicieli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych – OSD) oraz TOE. Głównym celem spotkania, które prowadził p. Robert Guzik – Z-ca Dyrektora DPK, było omówienie oraz dyskusja głównych rozbieżności pomiędzy PTPiREE oraz TOE, które pojawiły się w ramach prac nad ujednoliceniem standardu generalnej umowy dystrybucyjnej.

Nasze Towarzystwo reprezentowali kol. Krzysztof, Piotr Wilbik (Everen Sp. z o.o.) – przewodniczący Zespołu ds. RB, kol. Przemysław Chryc (Electrabel Polska S.A.), Dawid Maciejewski (Everen Sp. z o.o.), kol. Tomasz Pawlicki (ENEA S.A.), kol. Bartłomiej Wyczałkowski (Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.) oraz kol. Marek Kulesa (biuro TOE).

W ramach spotkania przedstawiciele PTiREE i TOE zaprezentowali stan prac nad opracowaniem standardu generalnej umowy dystrybucyjnej. Następnie przedstawiciele TOE przedstawili główne rozbieżności, których rozstrzygnięcie (z udziałem URE) warunkowało zasadność dalszych prac nad jednolitym projektem. Rozbieżności te obejmowały następujące zagadnienia:

  • konieczność sporządzania aneksów do umowy w przypadku zmian każdego z odbiorców pozyskanych/utraconych przez Sprzedawcę – ustalono wspólnie, że zmiany tego typu nie będą pociągały za sobą konieczności sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie informowania OSD;
  • terminy i formy przekazywania przez OSD danych pomiarowych – ustalono, że jeżeli OSD będą posiadali pozyskane dane w trybie n+1 będą one przekazywane do Sprzedawców;
  • zakres odpowiedzialności OSD za niedostarczenie danych, w tym spowodowane awarią po stronie OSD – zapisy zaproponowane przez PTiREE są zgodne z KC, docelowa wersja będzie bazować na tej propozycji;
  • zakres obowiązywania IRIESD w GUD – ustalono, że w tekście zostaną zweryfikowane wszystkie odnośniki do nie zatwierdzonej części IRiESD oraz strony rozpatrzą konieczność ich pozostawienia. (alternatywą może okazać się proponowana zmiana ustawy – Prawo energetyczne, w której zatwierdzaniu będzie podlegać cała IRiESD);
  • wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do URD – zapisy są propozycji PTPiREE są zgodne z ustawą – Prawo energetyczne mimo, że wzbudzają kontrowersje; problem jest jednak bardziej złożony, na co zwracali uwagę też przedstawiciele URE.

Ustalono także, że trybie roboczym strony (PTPiREE i TOE) ustalą kolejne spotkania celem kontynuacji prac (wstępnie zaproponowano na spotkaniu w URE datę 29 kwietnia 2008 r.)

Dokumenty

Formularz logowania