W dniu 13 marca 2008 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się druga konferencja uzgadniająca dot. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii… (OZE). Konferencję prowadził p. Zbigniew Kamieński –Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Na konferencji TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Bezpośrednio przed konferencją została przekazana uczestnikom kolejna, robocza wersja (poprawiona i uzupełniona) projektu rozporządzenia OZE. Wcześniej, zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania, zostały także przesłane poszczególnym towarzystwom dodatkowe uwagi do projektu. Dyskutowany podczas spotkania projekt oraz wszystkie uwagi można znaleźć w dziale Wybrane dokumenty 2008.

W ramach spotkania kontynuowano dyskusję poszczególnych zapisów rozporządzenia OZE zapoczątkowaną w dniu 26 lutego 2008 r. oraz uwagi nadesłane do Ministerstwa Gospodarki do przedmiotowego rozporządzenia. Najszersza dyskusja dotyczyła proponowanych zmian par. 4, obejmującego zapisy nt. współspalania oraz udziału tzw. biomasy „agro” w ogólnej masie biomasy. Dyskusja ta była kontynuacją wymiany zdań i argumentów ze spotkania w dniu 26 lutego 2008 r. W ramach dyskusji zwracano uwagę na wprowadzenie daleko idących zmian w tym obszarze rzutujących na strategie poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało w tym obszarze: szybsze zmiany procentowe udziału wagowego odpowiedniej, określonej szczegółowo w zapisach rozporządzenia rodzaju biomasy w łącznej masie biomasy (odpowiednio od 2010 roku wynoszące: 25%, 40%, 55%, 70%, 85% i od 2014 roku 100%, przy wcześniejszych wartościach 20%, 30%, 40%, 50% i 60% w 2014 rok) oraz ustalenie odrębnej ścieżki zmian procentowych dla źródeł o mocy do 20 MW oraz dla tzw. układów hybrydowych (identycznej do ścieżki zmian udziałów w obowiązującym rozporządzeniu).

Do rozporządzenia wprowadzono także zapisy dotyczące wydawania świadectw pochodzenia podczas rozruchu danego źródła OZE (nowe ust. 9-11, par. 4) oraz dodatkowo przepisy przejściowe regulujące okres od 25 lutego 2008 r. (data wygaśnięcia poprzedniego rozporządzenia) do wejścia w życie nowego rozporządzania (nowy par. 16 projektu rozporządzenia).

Dokumenty

Formularz logowania