W dniu 28 sierpnia 2012 r. w Konstancinie-Jeziornej, w siedzibie PSE Operator SA, odbyło się drugie spotkanie Zespołu Tematycznego nr 6 „Rozwój usług i produktów związanych z wdrożeniem sieci inteligentnych w celu maksymalizacji korzyści dla odbiorców energii, prosumentów i KSE” działającego w ramach Warsztatów Rynku Energetycznego. Spotkanie prowadził p. Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu PSE Operator SA, Przewodniczący Zespołu, TOE reprezentowali: kol. Ireneusz Kulka – Wiceprezes Zarządu ENERGA – Obrót SA, członek Zespołu oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE, członek Zespołu.

W ramach spotkania zostały przedstawione i szczegółowo przedyskutowane następujące prezentacje (dostępne dla Członków TOE w kodowanej części serwisu):

  1. „Nowe rozwiązania prosumenckie w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii” p. Łukasza Tomaszewskiego z Ministerstwa Gospodarki.
  2. „Program priorytetowy NFOŚiGW Inteligentne sieci energetyczne” p. Wojciecha Stawianego z NFOŚiGW.
  3. „Procedury przyłączania systemu PV do sieci” p. Piotr Dukata z RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
  4. „Doświadczenia w zakresie budowy i eksploatacji mikroinstalacji prosumenckich” p. Ireneusza Kulki z ENERGA – Obrót SA, TOE.
  5. „Projekt MI1000 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu etapy i harmonogram” p. Jarosława Tworoga z KIGEiT

Podczas dyskusji uzgodniono między innymi, że:

  • należy dokonać zinwentaryzowania zidentyfikowanych barier dla rozwoju mikro i małych źródeł wytwórczych i dokonać analizy czy projektowana ustawa o odnawialnych źródłach energii zawiera wystarczające propozycje dla eliminacji tych barier;
  • w ramach dalszych prac i działań prowadzona będzie analiza zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii tak, aby projektowane przepisy nie blokowały lokowania źródeł wytwórczych w miejscach pozwalających na optymalizację wykorzystania powierzchni;
  • prace nad projektami pilotażowymi mogą być prowadzone przed wdrożeniem ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  • należy dokonać analizy, czy w ramach programu ISE możliwa jest realizacja programu pilotażowego ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych w świetle wymogu uzyskania redukcji przynajmniej 1000 ton CO2 rocznie;
  • należy dokonać zinwentaryzowania istniejących oraz planowanych projektów pilotażowych oraz określić oczekiwane zagadnienia, które powinny zostać przeanalizowane, a nie są objęte tymi programami pilotażowymi.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 24 września 2012 r.

Kulka I.: Doświadczenia w zakresie budowy i eksploatacji mikroinstalacji prosumenckich

Dokumenty

Formularz logowania