W dniu 6 stycznia 2009 r. w siedzibie TOE W Warszawie, odbyło się drugie spotkanie Zespołu TOE ds. Rynku Detalicznego (RD). Spotkanie prowadził kol. Marek Szymankiewicz – członek Rady Zarządzającej TOE i przewodniczący Zespołu ds. RD.

W ramach spotkania, oprócz bieżącej informacji biura TOE nt. spotkań, pism i inicjatyw TOE (w obszarze prac Zespołu), szerszej dyskusji poddano następujące obszary zagadnień:

  • zmiany wynikające z wejścia w życie (1 marca 2009 r.) ustawy o podatku akcyzowym,
  • aktualna sytuacja w zakresie zatwierdzanie taryf,
  • propozycje kolejnych działań nad wzorcem generalnej umowy dystrybucyjnej (GUD).

W ramach ww. pierwszego obszaru dyskusji ustalono, że wiele zapisów ustawy o podatku akcyzowym jest bardzo dyskusyjnych, wymaga dostosowania zasad rozliczeń we wszystkich spółkach sprzedających energię elektryczną do odbiorców końcowych oraz wymaga ujednolicenia interpretacji wewnętrznych i rozwiązań w skali kraju. W ramach spotkania ustalono, że po wymianie informacji oraz dalszych dyskusjach Zespół i biuro TOE opracują pismo do Ministra Finansów dot. propozycji (ze strony TOE) rozwiązań i ujednolicenia zapisów dokumentów (w tym faktur) związanych z wejściem w życie ustawy. Ustalono także, że kontynuowane będą prace dot. ujednolicenie zasad rozliczania akcyzy, a mająca charakter roboczy wymiana informacji pomiędzy spotkaniami Zespołu, będzie (w razie takiej konieczności) koordynowana przez biuro TOE.

W obszarze zatwierdzania taryf zgodnie z informacjami Prezesa URE i spółek TOE, 12 spółkom obrotu – sprzedawcom z urzędu Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej i opublikował je w dniu 2 stycznia 2009 r. w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna w numerach 2 (685) i 3 (686). Członkowie Zespołu negatywnie ocenili komunikaty i informacje otrzymywane ze strony Prezesa URE dot. propozycji renegocjacji kontraktów zawartych z odbiorcami z grup A, B i C na 2009 rok.

W zakresie prac związanych z wzorcem GUD Zespół ds. RD pozytywnie ustosunkował się do propozycji PTPiREE (zaakceptowanej następnie przez Radę Zarządzającą TOE), dot. wznowienia prac nad wzorcem GUD oraz ustalił podtrzymanie wcześniejszego składu Zespołu TOE pracującego nad GUD, zaproponowanie jako Przewodniczącego Zespołu ds. GUD kol. Tomasza Pawlickiego, a także rekomendowanie Radzie przystąpienia do dalszych prac w celu ujednolicenia wzorca umowy, przy uwzględnieniu wcześniejszych negocjacji, pism Prezesa URE, PTPiREE oraz TOE. Do opracowania pisma – odpowiedzi na pismo PTPiREE Zespół zobowiązał biuro TOE wraz z Przewodniczącym Zespołu.

Dokumenty

Formularz logowania