W dniu 3 lipca 2006 r. w Warszawie w siedzibie PSE SA odbyło się Dziesiąte Walne Zebranie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE).

W ramach Zebrania zrealizowano następujący porządek obrad:

  1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  2. Przyjęcie Protokołu z Dziewiątego Walnego Zebrania PKEE w dniu 22 czerwca 2005 r.
  3. Sprawozdanie Rady Zarządzającej z działalności w 2005 roku i podsumowanie kadencji
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Projekty programu działalności i budżetu na rok 2006
  6. Podjęcia uchwał w sprawach: przyjęcia sprawozdania, udzielenia absolutorium, zatwierdzenia programu działalności i budżetu na rok 2006 oraz zatwierdzenia wysokości składek
  7. Powołanie Rady Zarządzającej PKEE IV kadencji (2006-2008)
  8. Powołanie Komisji Rewizyjnej na dwuletnią kadencję 2006-2007
  9. Sprawy różne.

W ramach głosowania tajnego podczas realizacji punktu 7 porządku obrad Walnego Zebrania do 28-osobowej Rady Zarządzającej PKEE IV kadencji (2006-2008) zostali powołani następujący członkowie TOE: kol. Grzegorz Górski (rekomendowany przez TOE), kol. Kazimierz Kułaga (rekomendowany przez PSE-ELECTRA S.A.), kol. Marek Kulesa (kandydatura dodatkowa zaproponowana podczas Walnego). W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad do 3-osobowej Komisji Rewizyjnej wybrano także jednego z członków TOE – kol. Waldemara Gochnio (kandydatura zaproponowana podczas Walnego).

Dokumenty

Formularz logowania