W dniu 18 maja 2010 r., w Poznaniu, odbyło się Forum Elektroenergetyki Polskiej pt. „Uwarunkowania rozwoju rynku energii w Polsce”. Na zaproszenie PTPiREE z ramienia TOE w Forum brał udział kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach konferencji odbyły się następujące sesje:

  • Sesja Wprowadzająca – Ocena sytuacji. Wyzwania
  • Sesja I – Prawo UE w obszarze energetyki (ocena stopnia wykonania założeń rynku w świetle dyrektyw UE w kontekście realizacji Polityki energetycznej państwa; wpływ krajów członkowskich na kształt prawa wspólnotowego; dyrektywa 2009/72WE)
  • Sesja II – Uwarunkowania wewnętrzne rynku energii w Polsce (dostosowanie polskich przepisów prawa do regulacji wspólnotowych; regulator – substytut rynku czy „super kierownik”; doświadczenia zagranicznych inwestorów w obszarze rynku energii w Polsce)
  • Sesja III – Wpływ infrastruktury na rynek energii (potencjał wytwórczy a konkurencja; stan sieci dystrybucyjnych jako wskaźnik pozycji rynkowej odbiorcy; połączenia transgraniczne a bezpieczeństwo energetyczne; filozofia smart grid jako wsparcie liberalizacji rynku energii)

Dokumenty

Formularz logowania