W dniu 15 lutego 2006 r. Prezes URE poinformował, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego – PSE – Operator S.A., decyzją z dnia 10 lutego 2006 r. zatwierdził instrukcję ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Jednocześnie, zgodnie z wnioskiem operatora, ustalił datę wejścia w życie tej instrukcji na dzień 1 czerwca 2006 r. Integralną część decyzji, oprócz samej instrukcji, stanowi wykaz zmian wprowadzonych do niej w toku postępowania administracyjnego. Ponadto, biorąc pod uwagę konieczność dalszej pracy nad rozwojem rynku energii elektrycznej Prezes URE postanowił ustalić okres obowiązywania instrukcji na 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Prezes URE przypomina komunikatem, że stosownie do art. 9g ust. 9 ustawy – Prawo energetyczne, każdy operator systemu dystybucyjnego, w terminie 60 dni od ogłoszenia w Biuletynie URE zatwierdzonej części IRiESP, jest zobowiązany do przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia tej części instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, która dotyczy bilansowania systemu dystybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników uwagach i sposobie ich uwzględnienia. Zgodnie z art. 9g ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne, operator systemu dystrybucyjnego uwzględnia w opracowanej przez siebie instrukcji wymagania określone w opracowanej przez operatora systemu przesyłowego IRiESP.

Komunikat URE w sprawie częściowego zatwierdzenia IRiESP

Dokumenty

Formularz logowania