Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE SA) w dniu 19 grudnia 2005 r. uchwałą nr 115/52/2005 ustalił termin rozpoczęcia obrotu Prawami Majątkowymi na dzień 27 grudnia 2005 r. oraz wyjaśnił (w formie odrębnej informacji) uczestnikom obrotu kwestię podatku VAT w odniesieniu do tych Praw.

Na podstawie Warunków obrotu dla Praw majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanowił, że:

  • w dniu 27 grudnia 2005 r. przeprowadzona zostanie akceptacja przez Giełdę zleceń dla transakcji pozasesyjnych według ustalonego harmonogramu (patrz uchwała 115/52/2005);
  • w dniu 28 grudnia 2005 r. przeprowadzone zostaną notowania w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych według ustalonego harmonogramu (patrz uchwała 115/52/2005);
  • począwszy od 29 grudnia 2005 r. obrót Prawami Majątkowymi będzie prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach obrotu dla Praw majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii.

W dniu 23 grudnia 2005 od godz.9.15 do godz.14.00 Rejestr Świadectw Pochodzenia Towarowej Giełdy Energii S.A udostępni po raz pierwszy członkom RŚP możliwość składania elektronicznych wniosków o wydanie dokumentów stwierdzających stan posiadania praw majątkowych w Rejestrze, niezbędnych do starania się w URE o umorzenie świadectw pochodzenia. Rejestr Świadectw Pochodzenia na podstawie tych zleceń wygeneruje i prześle do Państwa dokument potwierdzający stan posiadania praw majątkowych.

Zarząd TGE SA, w oparciu o stanowisko Ministra Finansów zawarte w piśmie z dnia 13 grudnia 2005 roku, skierowanym do Ministra Gospodarki, dotyczące systemu zbywalnych świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii i wyjaśniające kwestię podatku od towarów i usług dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia, podjął decyzję o uruchomieniu obrotu Prawami Majątkowymi z dniem 27 grudnia 2005 roku. Minister Finansów w swym piśmie stwierdza, że Polska jako członek Unii Europejskiej jest obowiązana stosować przepisy dotyczące podatku od towarów i usług zgodnie z zapisami Szóstej dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych. Co do zasady, zgodnie z regulacjami zawartymi ww. dyrektywie sprzedaż praw (w tym majątkowych) podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej – VAT.

Źródło: www.polpx.pl

Uchwała Nr 115/52/2005 Zarządu TGE SA w sprawie wprowadzenia do obrotu Praw Majątkowych

Informacja Zarządu TGE SA w sprawie podatku VAT w w ramach obrotu Praw Majątkowych

Dokumenty

Formularz logowania