W dniu 26 września 2006 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja tematyczna dotycząca sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konferencję prowadzili Ministrowe: Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Tomasz Wilczak Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Towarzystwo Obrotu Energią, które zostało bezpośrednio zaproszone na ww. konferencję konsultacyjną reprezentował kol. Marek Kulesa, dyrektor biura TOE.

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został przyjęty kierunkowo przez Radę Ministrów 1 sierpnia 2006 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to największy program, jaki będzie realizowany w nowej perspektywie finansowej, i jednocześnie największy program wśród wszystkich dotychczas przygotowanych przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. W ramach Programu przewidziano łącznie  do dyspozycji 21,3 mld euro unijnych środków, przy czym wsparcie dla sektora energetyki jest planowane na poziomie 1 mld euro. W Programie wyodrębniono dwa priorytety poświęcone bezpośrednio sektorowi energetyki: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku oraz Bezpieczeństwo energetyczne.

Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych 26 054,7 mln euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 21 275,2 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 18 927,6 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 347,6 mln euro), z publicznych środków krajowych – 3 754,5 mln euro, a ze środków prywatnych 1 025 mln euro. Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Ponadto Program zakłada realizację pięciu celów szczegółowych:

 • Budowę infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
 • Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
 • Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
 • Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa narodowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
 • Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 15 priorytetów:

 • Gospodarka wodno-ściekowa.
 • Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
 • Bezpieczeństwo ekologiczne.
 • Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
 • Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
 • Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T.
 • Transport przyjazny środowisku.
 • Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
 • Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej.
 • Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
 • Bezpieczeństwo energetyczne.
 • Kultura i dziedzictwo kulturowe.
 • Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
 • Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
 • Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadza konsultacje społeczne wstępnego projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opracowywanego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag środowisk i partnerów społeczno-gospodarczych, pozwalających na dokonywanie ewentualnych zmian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie programu i w konsekwencji dalsze doskonalenie przedkładanego dokumentu. W ramach odbywającej się w ramach tych konsultacji konferencji w dniu 26 września 2006 r., dotyczącej szeroko rozumianego sektora energetyki przedstawiono dwie następujące referaty i prezentacje:

 • Prezentacja projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – MRR
 • Prezentacja obszaru infrastruktury energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – MG

Po ww. prezentacjach miała miejsce szeroka dyskusja, w której przedstawiciele MG i MRR odpowiadali na postawione przez uczestników pytania, co oczywiście nie wyklucza składania uwag i propozycji zmian, a także wątpliwości po konferencji. Wszelkie uwagi, pytania, opinie na temat PO IiŚ można przekazywać na adres e-mail: poiis@mrr.gov.pl

Szersze informacje nt. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie www.mrr.gov.pl

Poniżej zamieszczono materiały z konferencji:

Materiały przekazywane uczestnikom konferencji

Dokumenty

Formularz logowania