W dniach 3 i 4 kwietnia 2012 roku r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki (MG) odbyła się konferencja uzgodnieniowa dot. projektu nowej ustawy – Prawo energetyczne, którą prowadził zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w MG, p. Edward Słoma. Na konferencji TOE reprezentowali kol. Robert Bański – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE, mec. Michał Motylewski – prawnik TOE oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Podstawą dyskusji podczas spotkania, oprócz opublikowanego w grudniu 2011 roku projektu nowej ustawy – Prawo energetyczne, było opracowane przez MG w wersji tabelarycznej i przesłane do podmiotów, które zgłosiły opinie do ustawy w dniu 29 marca 2012 r. zbiorcze zestawienie uwag. Liczba uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych wyniosła aż 1340. W ramach konferencji nie omawiano konkretnych zapisów artkułów czy ustępów projektu ustawy, a jedynie pogrupowane w obszary tematyczne zagadnienia. Niestety, MG nie przedstawiło swojego stanowiska w większości dyskutowanych tematów, ograniczając się do wysłuchania stanowisk zainteresowanych stron.

W pierwszym dniu konferencji – 3 kwietnia 2012 r. omówiono następujące grupy zagadnień:

 • przyłączanie do sieci (koszty, procedura, farmy wiatrowe na morzu);
 • umowy (generalna umowa dystrybucyjna, umowa kompleksowa, sprzedaż z urzędu);
 • odbiorca wrażliwy;
 • sprzedaż awaryjna;
 • system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji;
 • jednostki rezerwy interwencyjnej;
 • przetargi na nowe moce wytwórcze;
 • działalność planistyczna w energetycem, planowanie zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło w gminach;
 • finansowanie oświetlenia.

W drugim dniu konferencji – 4 kwietnia 2012 r. dyskutowano następujące obszary tematów:

 • Operator Informacji Pomiarowej (struktura, przepływ danych, zakres i harmonogram przedsięwzięcia);
 • niezależność Prezesa URE;
 • Rzecznik Praw Odbiorców;
 • zasady kształtowania taryf;
 • komisje kwalifikacyjne;
 • magazynowanie energii elektrycznej;
 • mikroinstalacje dla źródeł konwencjonalnych i samochody elektryczne;
 • rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT) – rejestr podmiotów i transakcji, akty delegowane, postępowanie, kary.

Na podstawie dyskusji podczas konsultacji międzyresortowych oraz społecznych MG ma opracować kolejną wersję projektu do dalszych prac legislacyjnych, w ramach których w drugim kwartale 2012 roku projekt ma trafić do dyskusji na posiedzeniu Rady Ministrów, a następnie w drugiej połowie 2012 roku do dalszych prac – sejmowych i senackich.

Dokumenty

Formularz logowania