W dniu 22 września 2006 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (OZE) – projekt dostępny dla członków TOE. Konferencję prowadził p. Zbigniew Kamieński, Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) reprezentowali: kol. Stanisław Jodłowski (wiceprezes Rady Zarządzającej TOE, przew. Zespołu ds. OZE i PwS), kol. Krzysztof Borowiec (członek Rady Zarządzającej TOE), kol. Waldemar Gochnio (członek Zespołu ds. OZE i PwS TOE), kol. Marek Kulesa (dyrektor biura TOE).

W ostatnim projekcie rozporządzenia datowanym na 29 sierpnia 2006 r. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało już od 2007 roku zmianę wysokości narzucanego procentowego obowiązku uzyskania i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej na następujące wartości:

– 5,5 % – w 2007 r.
– 7,2 % – w 2008 r.
– 8,8 % – w 2009 r.
– 10,5 % – od 2010 r.

W ramach szerokiej i ostrej dyskusji swoje liczne argumenty przedstawiali zarówno zwolennicy (przedstawiciele towarzystw i izb skupiających wytwórców, producentów i inwestorów OZE) jak i przeciwnicy tak szybkich zmian i dużych zmian (głównie przedstawiciele PTPiREE i TOE, a także jedno z towarzystw związanych z rynkiem OZE). Po wysłuchaniu wszystkich argumentów oraz dłuższej dyskusji poszczególnych poruszanych w wypowiedziach kwestii dyr. Kamieński jako przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki (MG) poddał pod wątpliwość uzasadnienie aż tak dużej zmiany obowiązku już w 2007 roku. W ramach swoich wypowiedzi dyr. Kamieński (odpowiadając m.in. na pytanie TOE) zaprzeczył, że jednym z głównych celów wzrostu obowiązków jest tylko zasilenie środków NFOŚiGW poprzez mechanizm opłaty zastępczej (bez uwzględniania analiz faktycznych możliwości wypełnienia obowiązków), podkreślił także, że MG zdaje sobie sprawę z dodatkowego wpływu proponowanych zmian na możliwy wzrost ceny energii elektrycznej. W ramach podsumowania dyr. Kamieński stwierdził, że w najbliższych dniach MG, uwzględniając poruszane na spotkaniu kwestie, podejmie decyzję czy w ogóle na 2007 rok niezbędne jest dokonanie zmian wysokości obowiązku, a jeżeli tak to raczej obowiązek nie będzie podniesiony aż do 5,5%.

Dokumenty

Formularz logowania