W dniach 28 marca, 1 i 2 kwietnia 2008 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja uzgodnieniowa dot. ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy – Prawo ochrony środowiska. Konferencję prowadzili p. Zbigniew Kamieński oraz p. Tomasz Dąbrowski z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki (MG). Na konferencji TOE reprezentowali kol. Janusz Bil (Vattenfall Poland Sp. z o.o.), kol. Waldemar Gochnio (PSE-ELECTRA S.A.) oraz kol. Marek Kulesa – (dyrektor biura TOE).

Podstawą dyskusji podczas konferencji uzgodnieniowej były uwagi nadesłane przez poszczególne resorty oraz przedstawicieli przedsiębiorstw i towarzystw sektora (w tym TOE). W wyniku konsultacji międzyresortowych oraz sektorowych styczniowej wersji projektu zmian ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy – Prawo ochrony środowiska (datowanej na 10 stycznia 2008 r.) do MG napłynęło łącznie 478 uwag i propozycji zmian (137 ze strony resortów i 341 ze strony sektora). Przed spotkaniem jego uczestnikom zostały przekazane wszystkie uwagi oraz robocza wersja projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne i ustawy – Prawo ochrony środowiska (datowana na 25 marca 2008 r.), uwzględniające stanowisko MG do poszczególnych proponowanych zmian. Dyskutowany podczas spotkania projekt oraz wszystkie uwagi można znaleźć w dziale Wybrane dokumenty 2008.

Należy podkreślić, że w ramach marcowego projektu zrezygnowano z licznych elementów zmian ustawy, ograniczając (zgodnie z przedstawionym na konferencji, nowym założeniem MG) zakres przedmiotowych propozycji przede wszystkim do zmian wynikających bezpośrednio z dyrektywy 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotyczącej działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych. Mimo to MG zaproponowało kilka zmian bardzo dyskusyjnych, nie objętych przedmiotową dyrektywą, wzbudzających wątpliwości uczestników konsultacji (w tym przedstawicieli naszego towarzystwa).

Podczas trzech dni konferencji przeanalizowano szczegółowo wszystkie uwagi resortów oraz wybrane uwagi sektora (w części, która nie była dyskutowana podczas prac nad uwagami resortów). W ramach dyskusji proponowanych zmian zwrócono uwagę na konieczność uwzględnienia w pracach nad przedmiotową zmianą ustawy propozycji i uwag zmierzających do uregulowania kwestii związanych z praktyczną implementacją zasady TPA, w tym tzw. sprzedaży awaryjnej, pełnienia roli sprzedawcy z urzędu, procedury zmiany sprzedawcy czy pomocy tzw. odbiorcom wrażliwym. Mimo, że wcześniej MG (w marcowej propozycji) zrezygnowało z uregulowania tych kwestii na obecnym etapie prac, ustalono, że MG wspólnie z przedstawicielami URE podda dyskusji poszczególne propozycje (w tym propozycje TOE) oraz ostatecznie zadecyduje o możliwości i zakresie rozszerzenia projektu, kierowanego do dalszych prac legislacyjnych, o te zagadnienia. Drugą szeroko dyskutowaną propozycją MG były zapisy dotyczące dodatkowego promowania energii elektrycznej wytwarzanej z metanu uwalnianego i ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w czynnych i zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego. Zarówno forma wprowadzenia zmian (wprowadzenia zmian bez wcześniejszej szerszych konsultacji i dodatkowo nie związanych bezpośrednio jednak z dyrektywą) jak i proponowane zmiany dotyczące wprowadzenia jednocześnie obowiązku zakupu energii elektrycznej z tego typu źródeł przez sprzedawców z urzędu oraz objęcia tych źródeł mechanizmem praw majątkowych (analogicznie jak OZE) wzbudziły liczne wątpliwości uczestników konferencji, które zgodnie z sugestią przedstawicieli MG zostaną uwzględnione podczas dalszych prac nad projektem. Zgodnie z zapewnieniem MG kolejna wersja ustawy, będąca wynikiem dyskusji podczas konferencji i prac w MG, zostanie opublikowana na stronach internetowych MG niezwłocznie po opracowaniu nowego projektu.

Dokumenty

Formularz logowania