W dniu 3 listopada 2006 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów (MF) odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie zmian do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zmiany te, będące wynikiem koniczności transpozycji do polskiego ustawodawstwa Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG) – tzw. MiFID, mogą mieć znaczący wpływ na podmioty działające na hurtowym rynku energii elektrycznej. Nowy kształt ustawy będzie miał także wpływ na działalność Towarowej Giełdy Energii, która będzie dążyć do otrzymania statusu giełdy instrumentów finansowych (planuje się zniesienie giełd towarowych).

W trakcie spotkania przedstawiciel TOE wskazał na konieczność wąskiego zdefiniowania towarowych instrumentów finansowych, tak aby regulacja KNF obejmowała jedynie te, które są notowane na rynkach regulowanych. Powinno to w znaczący sposób ograniczyć ryzyko ekspozycji firm tradingowych na regulacje MiFID. Prowadzący spotkanie, Dyrektor Piłat, obiecał przeanalizować powyższe zagadnienie zgodnie z filozofią Dyrektywy MiFID.

Notatkę sporządził (reprezentujący na spotkaniu TOE): kol. Dariusz Michalski, Vattenfall Trading Services Sp. z o.o.

Dokumenty

Formularz logowania