W dniach 13 i 14 grudnia 2006 r . w Warszawie w Hotelu Polonia Palace odbyła się zorganizowana przez PTCE konferencja „Zrównoważona energia” nowym spojrzeniem na strategię energetyki. W panelu dyskusyjnym (debacie) w pierwszym dniu konferencji TOE reprezentował Prezes Rady Zarządzającej kol. Grzegorz Górski, w drugim dniu konferencji referat wygłosił kol. Marek Kulesa.

Unia Europejska rozpoczęła prace nad nową strategią w obszarze energetyki, znacząco uwypuklając takie elementy jak bezpieczeństwo, konkurencja i ochrona środowiska. Pojawiło się w niej sformułowanie: zrównoważona energia. Zakłada ono poszukiwanie wszelkich dróg zmierzających z jednej strony do minimalizacji niekorzystnego wpływu energetyki na środowisko, a z drugiej zapewniających, zgodnie ze strategią lizbońską, rozwój efektywnej i konkurencyjnej gospodarki. Osiągnięciu takiego modelu energetyki ma służyć rozwój energii odnawialnej, wykorzystanie wszelkich szans produkcji w skojarzeniu i aktywne animowanie oszczędności energetycznych. Znacznie większą rolę przewiduje się dla nowych aktorów na scenie energetycznej. Są to samorządy, klienci końcowi i firmy świadczące usługi energetyczne.

Mając powyższe na uwadze Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) zorganizowało konferencję pt. „Zrównoważona energia” – nowym spojrzeniem na strategię energetyki, która odbyła się 13 i 14 grudnia 2006 r. w Hotel Polonia Palace w Warszawie. Konferencja adresowana była do wszystkich podmiotów i instytucji zainteresowanych działalnością w obszarze energii elektrycznej.

W ramach realizacji programu odbyło się pięć następujących sesji tematycznych:

  • Sesja I. Wprowadzenie – Zielona księga
  • Sesja II  Rynek OZE – czy oczekiwać możemy spokojnego wzrostu ?
  • Sesja III  Efektywność energetyczna
  • Sesja IV Kogeneracja
  • Sesja V Energetyka rozproszona
  • W ramach wszystkich sesji zaprezentowano 20 referatów.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbyła się także debata: pt. „Zrównoważona energia – nowym spojrzeniem na strategię energetyki”, w której wziął udział Prezes Rady Zarządzającej kol. Grzegorz Górski,

W ramach Sesji IV kol. Marek Kulesa wygłosił referat pt. Konsekwencje zmian w polskim prawodawstwie spojrzenie podmiotu zobligowanego, dostępny w dziale Wybrane dokumenty 2006 .

Dokumenty

Formularz logowania