W dniu 14 grudnia 2005 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. reformy Biura PKEE, w którym uczestniczyli wszyscy wyznaczenie przez Radę Zarządzającą PKEE członkowie Zespołu.

Spotkanie Zespołu prowadziła p. Małgorzata Klawe – Sekretarz PKEE, Przewodnicząca Zespołu. Z ramienia TOE w pracach Zespołu bierze udział kol. Marek Kulesa. W ramach dyskusji członkowie poruszali wiele kwestii dotyczących zarówno bieżącej działalności PKEE, w tym głównie poszczególnych Komitetów Studiów, jak i propozycji zmian struktury PKEE. W wyniku tej dyskusji członkowie Zespołu osiągnęli konsensus w kwestii potrzeby przygotowania dla Rady Zarządzającej PKEE raportu o roli , celach i zadaniach PKEE, składającego się z 4 rozdziałów: (1) Przegląd sposobów funkcjonowania organizacji sektorowych reprezento­wanych w EURELECTRIC w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej. (2) Planowane cele i zakres działania  PKEE (3) Procesy i procedury funkcjonowania PKEE gwarantujące realizacje celów oraz (4) Harmonogram zmian.

Realizację – dyskusję punktów (1) oraz (2) zaplanowano na styczeń 2006 roku. Na drugą połowę stycznia 2006 roku zaplanowano  wstępnie drugie spotkanie Zespołu, którego celem będzie przyjęcie finalnego tekstu formułującego cele i zakres działania PKEE

Dokumenty

Formularz logowania