W dniu 26 lipca 2011 r. w Warszawie, w budynku Senatu RP, odbyło się posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, podczas której rozpatrzono uchwaloną przez Sejm RP 15 lipca 2011 r. nowelizację ustawy – Prawo energetyczne. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentowali kol. Robert Bański – Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach posiedzenia Członkowie Komisji Gospodarki Narodowej (KGN) rozpatrywali uchwaloną przez Sejm RP na 96 posiedzeniu w dniu 15 lipca 2011 r. ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Do Senatu ustawa została przekazana w dniu uchwalenia przez Sejm RP, czyli 15 lipca 2011 r., termin rozpatrzenia jej przez Senat upływał w dniu 14 sierpnia 2011 r. Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2011 r. skierował ustawę do KGN. Posiedzenie KGN w tej sprawie odbyło się 26 lipca 2011 r.  Po szerokiej dyskusji dot. przede wszystkim dwóch zagadnień merytorycznych (pięcioletniego lub bezterminowego okresu ważności nadawania tzw. uprawnień elektroenergetycznych oraz możliwości pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o określenie warunków przyłączenia źródła w określonych ustawą przypadkach) Komisja wniosła o wprowadzenie czterech poprawek do ustawy. Szczegółowe informacje na temat poprawek dostępne są w druku senackim nr 1297 A. Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu w dniu 29 lipca 2011 był senator Stanisław Iwan. Senat 29 lipca 2011 r. przyjął uchwałę zgodnie z rekomendacją KGN. Poprawki Senatu, po zaopiniowaniu ich przez sejmową Komisję Gospodarki, trafią do rozpatrzenia przez Sejm RP najprawdopodobniej jeszcze na 98. posiedzeniu w dniach 18 i 19 sierpnia 2011 r.

Dokumenty

Formularz logowania