W dniu 20 maja 2010 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się ostatnie przed wyznaczonym terminem przekazania sprawozdania, posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Program posiedzenia obejmował między innymi rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w trakcie prac w komisji do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2966). Na posiedzeniu TOE reprezentowała kol. Dominika Kamińska ze Spółki ENERGA-OBRÓT SA.

Na niniejszym posiedzeniu rozpatrzono zgłoszone zmiany wraz z uwagami prawno-legislacyjnymi do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.). Należy stwierdzić, że przyjęte w drodze głosowania uwagi Biura Legislacyjnego nie spowodowały zmiany merytorycznego znaczenia znowelizowanych przepisów ustawy.
Odnosząc się do zagadnień związanych z opodatkowaniem energii elektrycznej, posłowie zgodnie przyjęli następujące zmiany:

  • możliwość określenia przez ministra w drodze rozporządzenia dłuższych niż miesięczne okresów rozliczeniowych terminów składania deklaracji lub wpłaty akcyzy, zmiana art. 26 ust. 2 pkt 2;
  • chwila powstania obowiązku podatkowego, uwaga Biura Legislacyjnego zmiana brzmienia art. 11;
  • prowadzenie ilościowej ewidencji energii elektrycznej, uwaga Biura Legislacyjnego zmiana brzmienia art. 91;
  • składanie deklaracji podatkowych właściwemu naczelnikowi urzędu celnego i wpłacanie akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, uwaga Biura Legislacyjnego zmiana brzmienia art. 24.

Dokumenty

Formularz logowania