W dniu 2 lipca 2013 r. w Warszawie, w budynku Senatu RP, odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji p. Marek Ziółkowski. Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Jedynym punktem porządku obrad posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 395, druki sejmowe nr 946, 1401 i 1401-A), zwanej dalej nowelizacją.

Podstawą dyskusji oprócz przyjętej przez Sejm RP 21 czerwca 2013 r. nowelizacji były: opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, propozycje 8 poprawek przedłożone przez Ministerstwo Gospodarki (MG) oraz opinie i uwagi towarzystw branżowych, w tym także TOE.

W ramach dyskusji szeroko i szczegółowo omówiono między innymi zapisy dotyczące następujących zagadnień:

  • definicja i zakres obowiązków formalno – prawnych oraz technicznych wymaganych od mikroinstalacji (art. 3, pkt. 20b);
  • możliwości wypowiadania umów na czas nieoznaczony (art. 4j, ust. 3) i oznaczony (art. 4j, ust. 3a);
  • zakres informacji, które powinna zawierać umowa kompleksowa oraz umowa sprzedaży (art. 5, ust. 4b);
  • konieczność dostarczania odbiorcom – konsumentom – zbioru praw konsumenta (art. 5, ust. 6 7);
  • zakres dokumentów niezbędnych do otrzymania tzw. dodatku energetycznego (art. 5d);
  • procedura wstrzymania dostarczania paliw i energii (art. 6b);
  • pomoc odbiorcom przemysłowym (art. 9a, ust. 1a1-1a6);
  • gazowe obligo giełdowe (art. 49b).

W ramach proponowanych przez MG zmian przedstawiono zapowiadane podczas II czytania projektu nowelizacji w Sejmie RP propozycje: zwolnienia z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej i koncesjonowania mikroinstalacji, wprowadzenia obowiązku zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji przez sprzedawców z urzędu po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym publikowanej przez Prezesa URE.

W zakresie kopii zbioru praw konsumenta MG zaproponowało, aby przez zbiór ten rozumieć dokument sporządzany przez Prezesa URE we współpracy z Prezesem UOKiK na podstawie wytycznych, które przygotowuje Komisja Europejska w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i paliw gazowych.

W ramach posiedzenia przedłożono liczne propozycje zmian nowelizacji. Komisja Gospodarki Narodowej na posiedzeniu przyjęła kierunkowo część z nich. Ustalono, że dalsza dyskusja, omówienie ostateczne propozycji zmian oraz głosowanie nad wszystkimi poprawkami będą przedmiotem kolejnego (mającego charakter zamknięty – bez udziału tzw. strony społecznej) posiedzenia Komisji zaplanowanego na 10 lipca 2013

Dokumenty

Formularz logowania