W dniu 13 grudnia 2013 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się wspólne posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jedynym punktem posiedzenia było rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawę – Prawo ochrony środowiska oraz ustawę o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1273).

Posiedzenie prowadził zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki, poseł Maks Kraczkowski. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE

Sprawozdanie zreferował przewodniczący Podkomisji poseł Krzysztof Gadowski, zwracając szczególną uwagę na proponowane w sprawozdaniu zmiany projektu ustawy, tzw. noweli kogeneracyjnej, wynikające z dyskusji podczas posiedzenia Podkomisji w dniu 12 grudnia 2013 r. W ramach tego posiedzenia (podczas posiedzenia TOE reprezentował także kol. Kulesa) zmieniono zarówno tytuł, jak i liczne zapisy projektu ustawy, w związku z m.in. koniecznością aktualizacji roku wejścia w życie ustawy (wcześniejszy projekt obejmował jeszcze rok 2013), trwającym procesem notyfikacji (mimo niezakończonego procesu Ministerstwo Gospodarki zaproponowało rezygnację z tzw. klauzuli zawieszającej), a także zapewnieniem do 2015 roku wsparcia kogeneracji, o której mowa w art. 9l, ust 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne. W związku z tym przyjęty projekt ustawy ma zupełnie inną treść niż druk 1273 procedowany w marcu 2013 roku przez rząd. Należy podkreślić, że Biuro Legislacyjne Sejmu zarówno podczas posiedzenia Podkomisji, jak i połączonych Komisji podkreślało, że wdrożenie systemu wsparcia bez zgody Komisji wiąże się m.in. z ryzkiem konieczności zwrotu pomocy publicznej udzielonej bez notyfikacji, w przypadku negatywnej weryfikacji Komisji Europejskiej (uznania w odniesieniu do całego systemu wsparcia, że jest to pomoc publiczna niedozwolona). W ramach posiedzenia Podkomisji przedstawiciel TOE zwrócił także uwagę na wpływ przyjętych zmian na cenotwórstwo na rynku energii elektrycznej, zarówno w segmencie TPA, jak i gospodarstw domowych. W tym ostatnim przypadku może zaistnieć konieczność zmiany – korekty taryf dla energii elektrycznej w związku z pojawieniem się w czasie trwania 2014 roku nowych pozycji kosztowych (w zatwierdzanych pod koniec 2013 roku, cenach nie są bowiem uwzględnione zmiany wynikające z nowelizacji kogeneracyjnej).

Podczas posiedzenia połączonych Komisji wprowadzono do proponowanej przez Podkomisję w sprawozdaniu wersji projektu ustawy nieznaczne poprawki, głównie redakcyjne.

Przyjęty w dniu 13 grudnia 2013 r. przez połączone Komisje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, m.in.:

  • przedłuża do 30 czerwca każdego roku (za poprzedni rok kalendarzowy) – obowiązek uiszczenie opłaty zastępczej (o której mowa w ust. 8 pkt 2) lub umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji dla tzw. czerwonych i żółtych certyfikatów;
  • wprowadza następujący zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, o którym mowa w art. 9a ust. 8 ustawy:
    – dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 ustawy na poziomie: 3,9 % w 2014 r. oraz 4,9 % w 2015 r.;
    – dla jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 9l ust. 1 pkt 2 ustawy na poziomie 23,2 % w latach 2014 i 2015;
  • wprowadza zasadę, że świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, nie uwzględnia się przy rozliczeniu wykonania obowiązku.\

Zgodnie z brzmieniem art. 6 nowelizacji kogeneracyjnej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej Prezes URE ma ogłosić w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki jednostkowe opłaty zastępcze, o których mowa w art. 9a ust. 8a ustawy zmienianej w art. 1, obowiązujące w 2014 r. Z kolei zgodnie z art. 9 ustawa zmieniają ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dalsze kroki legislacyjne w odniesieniu do nowelizacji kogeneracyjnej wymagają przeprowadzenia w Sejmie kolejnego(ych) czytania(ń), skierowania ustawy do Senatu, rozpatrzenia przez Sejm ewentualnych poprawek Senatu (jeżeli wystąpią), a następnie podpisania ustawy Przez Prezydenta RP.

Dokumenty

Kategorie

Formularz logowania

Użytkownik 

Hasło Zaloguj

Dokumenty

Formularz logowania