W dniu 17 sierpnia 2011 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki, podczas którego rozpatrywano uchwałę Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki p. Wojciech Jasiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach posiedzenia Członkowie Komisji Gospodarki rozpatrywali uchwałę Senatu RP z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4525), w której Senat zaproponował 4 poprawki do przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy uchwalonej 17 lipca 2011 r. na posiedzeniu nr 96. Pierwsza poprawka, rekomendowana przez Komisję do odrzucenia przez Sejm, dotyczyła nowych ustępów 8m – 8o art. 1 pkt 2 lit. d ustawy związanych z procedurą rozpatrywania warunków przyłączenia przez operatorów systemów (przesyłowego i dystrybucyjnych). Druga poprawka, rekomendowana przez Komisję do przyjęcia przez Sejm, dotyczyła poprawki oczywistego błędu formalno – redakcyjnego odesłania do art. 9l w art.  1 pkt 4 w literze e. Trzecia i czwarta poprawka rekomendowana przez Komisję do odrzucenia przez Sejm dotyczyła powrotu do pięcioletniego okresu ważności nadawania tzw. uprawnień elektroenergetycznych. Stanowisko Komisji Gospodarki ma być przedmiotem dyskusji oraz głosowań podczas 98 posiedzenia Sejmu w dniach 18 i 19 sierpnia 2011 r.

Uchwała Senatu RP z dn. 29.07.2011 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne …

Stanowisko MG w sprawie zgodności Uchwały Senatu z prawem UE

Dokumenty

Formularz logowania