W dniach 28 i 29 lutego 2008 r. w Warszawie w siedzibie TOE odbyło się posiedzenie Komitetu Rynek (KR) Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE). Posiedzenie prowadzili kol. Grzegorz Górski – przewodniczący KR PKEE oraz kol. Grzegorz Tomasik – wiceprzewodniczący KR PKEE.

W ramach dwóch dni posiedzenia, w których udział wzięło 27 osób (Członków KR i zaproszonych gości – przedstawicieli URE i Ministerstwa Gospodarki), odbyło się pięć następujących bloków tematycznych, które obejmowały prezentację danego zagadnienia oraz szeroką dyskusję poszczególnych prezentowanych tematów:

  • Blok I. Model Rynku Energii Elektrycznej – w którym prezentację wyników prac Zespołu ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej KR PKEE pt. Model Rynku Energii Elektrycznej. Etap I. Kierunki zmian w rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce przedstawił kol. Grzegorz Tomasik.
  • Blok II. Nowe unijne uwarunkowania formalno-prawne rynku energii elektrycznej – prezentację dot. nowego, unijnego pakietu energetyczno – klimatycznego z 23 stycznia 2008 r. – przedstawił kol. Stanisław Poręba.
  • Blok III. Rynek Praw Majątkowych – doświadczenia z handlu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii z OZE i z kogeneracji na parkiecie TGE SA zaprezentował kol. Jacek Brandt.
  • Blok IV. Eurelectric – informacje na temat bieżącej działalności oraz inicjatyw EURELECTRIC przedstawił kol. Mariusz Krupa.
  • Blok V. Nowe uwarunkowania formalno-prawne (zmiany ustawy – Prawo energetyczne) – w bloku tym propozycje wybranych elementów zmian ustawy Prawo energetyczne (wg projektu przekazanego 15 stycznia 2008 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych) scharakteryzował kol. Marek Kulesa.

W ramach dyskusji pierwszego bloku tematycznego obecni na posiedzeniu Członkowie Komitet Rynek PKEE oraz zaproszeni gości pozytywnie ocenili dotychczasowe prace oraz przygotowany przez Zespół ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej KR PKEE dokument pt. Model Rynku Energii Elektrycznej. Etap I. Kierunki zmian w rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce, rekomendując go do przedstawienia na posiedzeniu Rady Zarządzającej PKEE oraz przesłania do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – PSE – Operator SA celem przedstawienie stanowiska i opinii OSP w tej sprawie. Dodatkowo ustalano, że kolejnym krokiem, po akceptacji Rady Zarządzającej PKEE, w ramach prac Zespołu powinno być przekazanie dokumentu do Ministerstwa Gospodarki, URE oraz UOKiK.

W ramach dyskusji bloku piątego zwrócono uwagę na znaczenie proponowanych zmian do ustawy w rozwoju rynku TPA. Dodatkowo Członkowie Komitet Rynek PKEE zaproponowali ujednolicenie (w ramach możliwości na poziomie zapisów ustawy lub rozporządzeń) nie tylko poszczególnych kroków procedury zmiany sprzedawcy, ale także wymagań i wzorów dokumentów niezbędnych podczas tego procesu.
Kolejne posiedzenie KR PKEE zaplanowano wstępnie na 29 i 30 maja 2008 r.

Dokumenty

Formularz logowania