W dniu 12 kwietnia 2012 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenia sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Andrzej Czerwiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Głównym i jedynym punktem posiedzenia Podkomisji była informacja o problemach odbiorców energochłonnych, którą przedstawili Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu p. Henryk Kaliś oraz Prezes ZGH „Bolesław” S.A. p. Bogusław Ochab, wskazując dzisiejszą sytuację odbiorców energochłonnych zarówno w Polsce jak i innych, wybranych krajach Unii Europejskiej, a także propozycje dotyczące polepszenia sytuacji tej grupy odbiorców w Polsce, polegające m.in. na obniżeniu podatku akcyzowego, zniesieniu dla tej grupy odbiorców obowiązków związanych z promowaniem OZE i kogeneracji. Po prezentacji miała miejsce szeroka dyskusja dotycząca możliwości uwzględnienia propozycji odbiorców energochłonnych, w kontekście prowadzonych w Ministerstwie Gospodarki prac nad tym obszarem zagadnień, brakiem jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Finansów dotyczącego obniżenia stawki podatku akcyzowego, a także prowadzonych prac nad nową ustawą – Prawo energetyczne.

Dokumenty

Formularz logowania