W dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Andrzej Czerwiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Jedynym punktem posiedzenia Podkomisji była kontynuacja rozpoczętej podczas posiedzenia podkomisji w dniu 8 maja 2014 r. dyskusji „o przyczynach załamania się rynku zielonych certyfikatów – ocena sytuacji oraz propozycje rozwiązania problemu”.

Podstawą dwugodzinnej dyskusji były głównie przedstawione podczas poprzedniego posiedzenia podkomisji trzy prezentacje: (1) Ministerstwa Gospodarki, (2) prof. Żmijewskiego oraz p. Onichimowskiego oraz (3) Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. We wszystkich prezentacjach autorzy przedstawiali diagnozę obecnej sytuacji wraz z prawdopodobnymi przyczynami załamania się rynku świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów), a także propozycje zmian systemu – rozwiązania problemu. Wśród propozycji dyskutowanych szerzej podczas posiedzenia 14 maja 2013 r. znalazły się propozycje mające zarówno charakter doraźny jak i długoterminowy, w tym między innymi:

  • „interwencyjny skup” zielonych certyfikatów przez NFOŚiGW;
  • podwyższenie obowiązku dla sprzedawców energii elektrycznej do odbiorców końcowych;
  • ograniczenie ilości świadectw pochodzenia wydawanych za energię elektryczną wytworzoną w technologii spalania wielopaliwowego – dla nowych jednostek i likwidacja wsparcia dla istniejących instalacji spalania wielopaliwowego po 2017 r.;
  • likwidacja wsparcia dla dużych zamortyzowanych elektrowni wodnych (pow. 0,3 MW) z chwilą wejścia przepisów w życie;
  • ograniczenie ilości świadectw pochodzenia wydawanych za energię elektryczną wytworzoną w lądowej energetyce wiatrowej – dla nowych instalacji;
  • wprowadzenie braku możliwości wypełniania obowiązku poprzez uiszczanie opłaty zastępczej w sytuacji, gdy cena świadectw pochodzenia na TGE S.A. znajduje się poniżej 75% wartości opłaty zastępczej;
  • likwidacja opłaty zastępczej przy jednoczesnym wprowadzeniu wyższych kar za niewypełnienie obowiązku (np. dwukrotność średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym);
  • wprowadzenie obligatoryjnej sprzedaży świadectw pochodzenia poprzez TGE S.A. dla nowych instalacji OZE (od 1 stycznia 2016 r. nie mniej niż 70% z uwzględnieniem stopniowego dochodzenia do ww. wartości);
  • wprowadzenie konieczności umorzenia świadectw w terminie 24 miesięcy od ich wystawienia – w przypadku nowych instalacji oraz w terminie 24 miesięcy od wejścia w życie przepisów – w przypadku już wydanych zielonych certyfikatów;
  • wprowadzenie funduszu stabilizacyjnego, którego zadaniem będzie gromadzenie środków przeznaczonych na interwencyjny zakup świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego w sytuacji nadpodaży tych świadectw na rynku.

W ramach dyskusji ustalono, że proponowane zmiany powinny być przedmiotem dalszych prac w ramach Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawienia propozycji najlepiej dostosowanych do realiów polskiego rynku energii.

Dokumenty

Kategorie

Formularz logowania

Użytkownik 

Hasło Zaloguj

Dokumenty

Formularz logowania