W dniu 21 listopada 2012 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Andrzej Czerwiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Jedynym punktem posiedzenia była prezentacja oraz dyskusja opracowanej na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) przez PricewaterhouseCoopers (PwC) analizy wpływu proponowanych zmian w systemie wsparcia na energetykę wiatrową w Polsce. Przedmiotowa analiza zawiera następujące elementy:

  • Opis aktualnego systemu wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz zmian zaproponowanych w tym systemie przez Ministerstwo Gospodarki (MG).
  • Przegląd kluczowych czynników wywołujących potrzebę rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.
  • Oszacowanie wskaźników opłacalności przykładowej farmy wiatrowej przy uwzględnieniu różnych scenariuszy dotyczących systemu wsparcia.
  • Kluczowe wnioski z przeprowadzonych analiz.

W ramach prezentacji analizy przedstawiciele PSEW zwrócili m.in. uwagę, że ich zdaniem:

  • w projekcie ustawy o OZE z 9 października 2012 r. (ustawa OZE) zaproponowano zmiany w systemie wsparcia energetyki odnawialnej, które mogą istotnie ograniczyć chęć inwestowania w energetykę wiatrową;
  • system wsparcia zaproponowany w projekcie ustawy o OZE utrudni realizację nawet projektów farm wiatrowych charakteryzujących się wysoką produktywnością i niskimi nakładami inwestycyjnymi;
  • nieefektywny mechanizm ograniczania nadpodaży certyfikatów zaproponowany w projekcie ustawy o OZE dodatkowo pogarsza sytuację inwestorów na rynku farm wiatrowych;
  • modyfikacja aktualnego projektu ustawy o OZE, zakładająca przywrócenie indeksacji opłaty zastępczej i możliwości sprzedaży energii po bieżącej cenie rynkowej, zwiększyłaby szanse na odrabianie strat powodowanych nadpodażą certyfikatów i wahaniami cen energii oraz na dalszy niezbędny rozwój energetyki wiatrowej;
  • w przypadku wprowadzenia w życie projektu ustawy o OZE szereg istniejących farm wiatrowych, które przy obecnym systemie wsparcia były opłacalne, straci rentowność. Część z nich może nie być nawet zdolna do spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów na budowę i zostać narażona na bankructwo;
  • wprowadzenie w życie projektu ustawy o OZE doprowadzi do sytuacji, w której nawet projekty farm wiatrowych o dobrej wietrzności i niskich nakładach mogą zostać niezrealizowane. Proponowana ustawa ograniczy poziom przychodów lądowych farm wiatrowych, powodując jednocześnie wzrost ich ekspozycji na ryzyko (w tym ryzyko inflacji).

W ramach szerokiej i ostrej dyskusji wypowiadali się zarówno posłowie, przedstawiciele MG, jak i uczestniczy rynku energii elektrycznej, zwracając m.in. uwagę na niedociągnięcia obecnego systemu OZE, w wyniku którego odbiorcy końcowi ponoszą nadmierne koszty wsparcia OZE, konieczność wprowadzenia zmian wynikających z problemów w zakresie zrównoważonego rozwoju OZE w Polsce (tzw. miks OZE), a także problemów praktycznych rozwoju sektora OZE w naszym kraju, konieczność pilnego przekazania ustawy o OZE do dalszych prac sejmowych oraz przedstawienia oceny proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań przez pozostałych uczestników rynku, w szczególności innych przedstawicieli sektora OZE.

Dokumenty

Formularz logowania