W dniu 11 października 2012 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Z-ca przewodniczącego Podkomisji p. Tomasz Nowak. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W pierwszej części posiedzenia p. Edward Słoma – Z-ca Dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki (MG) przedstawił informację o stanie realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” (Polityki 2030). W ramach prezentacji dyr. Słoma podsumował realizację poszczególnych zadań przewidzianych w ramach głównych priorytetów Polityki 2030, zwracając uwagę m.in. na:

  • przyjęcie w dniu 15 kwietnia 2011 r. przez Sejm RP ustawy o efektywności energetycznej;
  • nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne, w tym w szczególności nowelizację wprowadzającą tzw. obligo giełdowe;
  • prowadzone prace przygotowawcze zmierzające do wdrożenia energetyki jądrowej w polskiej elektroenergetyce;
  • zmiany w obszarze promowania OZE planowane w nowej ustawie o odnawialnych źródłach energii;

prace realizacyjne w zakresie rozwoju konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym zmiany planowane w nowym Prawie energetycznym w zakresie: zmiany sprzedawcy, standardu generalnej umowy dystrybucyjnej oraz wdrożenia inteligentnego opomiarowania, a także prowadzone prace w obszarze nowego modelu rynku energii elektrycznej w Polsce.

Dyrektor Słoma w swojej prezentacji podkreślił także, że Polityka 2030, a w szczególności jej tzw. wymiar zewnętrzny, stanowiła jeden z filarów programu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i została ujęta w ramach unijnego priorytetu centralnego „Bezpieczna Europa”. Po prezentacji przedstawiciela MG wywiązała się szersza dyskusja nt. roli i stopnia realizacji Polityki 2030, nie tylko w ramach MG, ale i innych ministerstw oraz przyjmowanego przez MG podejścia analitycznego do kolejnej wersji Polityki 2030.

W drugiej części posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA, PGNIG SA oraz PAK Górnictwo Sp. z o.o. omówili problemy zgłoszone w ramach realizacji koncesji rozpoznawczych i wydobywczych, na podstawie których omówiono wybrane główne elementy formalno – prawne tego obszaru gospodarki.

Dokumenty

Formularz logowania