W dniu 29 sierpnia 2012 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Andrzej Czerwiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Posiedzenie obejmowało następujące trzy punkty i prezentacje:

  • Wyniki prac podnoszących sprawność spalania w kotłowniach – prof. Dobiesław Nazimek.
  • Utylizacja gazów z kopalń – prof. Dobiesław Nazimek, prof. Stanisław Nawrat.
  • Uwagi PSEW do drugiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii – p. Krzysztof Prasełek.

Zgodnie z oczekiwaniem większości uczestników posiedzenia najdłuższa dyskusja miała miejsce w ramach trzeciego punktu posiedzenia, po prezentacji PSEW. W ramach swojej prezentacji PSEW pozytywnie oceniając liczne rozwiązania zawarte w drugiej wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii zwróciło uwagę na konieczność przyspieszenia prac nad ustawą i szybkiego jej wdrożenia oraz na bardzo dyskusyjne zapisy art. 41 ust. 3. Stowarzyszenie zdecydowanie negatywnie oceniło propozycję zapisów art. 41 ust. 3, zgodnie z którymi świadectwo pochodzenia (z OZE) miałoby przysługiwać wytwórcom OZE jedynie wówczas, gdy sprzedadzą energię nie drożej niż po tzw. cenie gwarantowanej i tylko sprzedawcom z urzędu. Zdaniem PSEW w praktyce oznaczałoby to ograniczenie przychodów producentów OZE, którzy będę musieli sprzedawać energię elektryczną po cenie 198,90 zł/MWh (waloryzowanej co roku o inflację) tylko sprzedawcom z urzędu. Stowarzyszenie zarzuciło także Ministerstwu Gospodarki (MG) w tym i innych rozwiązaniach brak zachowania tzw. „praw nabytych”.

Przedstawiciele MG podkreślali, że propozycje zapisów uwzględniają wcześniejsze postulaty PSEW, aby utrzymać gwarancję zakupu energii elektrycznej po stałej cenie. Według MG regulacja likwiduje „patologię polegająca na tym, że w przypadku niedoboru energii elektrycznej na rynku wytwórcy tej energii z OZE oferowali ją na giełdzie po znacząco wyżej cenie”. Zdaniem MG zapisy likwidują ryzyko dużej zmienności ceny dla wytwórców z OZE tak, aby mieli w każdym czasie zagwarantowaną stałą cenę, nie niższą niż średnia cena na rynku konkurencyjnym roku poprzedniego. Ministerstwo podtrzymało swoje stanowisko, że za energię elektryczną sprzedaną po cenie wyższej niż ustawowo zagwarantowana świadectwa nie powinny przysługiwać. Zdaniem MG wytwórcy OZE potrzebują wsparcia w takiej wysokości, by pokryte zostały koszty związane z obsługą długu, kosztami stałymi – operacyjnymi, a także by następował zwrot poniesionych nakładów własnych inwestora. Ministerstwo twierdzi, że nie chce dopuścić do sytuacji, w której umożliwione jest osiąganie nadmiernych przychodów przez inwestorów i nieuzasadnione obciążanie odbiorcy końcowego energii elektrycznej kosztem wsparcia OZE. Ministerstwo przypomniało też, że system wsparcia dla OZE stanowi pomoc publiczną i z tego względu przepisy podlegać będą notyfikacji Komisji Europejskiej.

Dokumenty

Formularz logowania