W dniu 27 czerwca 2012 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenia sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Andrzej Czerwiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Pierwszy punkt posiedzenia obejmował informację Ministerstwa Gospodarki (MG), Prezesa URE (URE) oraz PSE – Operator S.A. o prawnych i organizacyjnych warunkach koniecznych do wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych w Polsce. W ramach tego punktu posiedzenia, po wprowadzeniu w tematykę prezentacji przez p. Tomasza Dąbrowskiego – dyrektora Departamentu Energetyki MG, pierwszą prezentację przedstawił p. Edward Słoma – z-ca dyrektora Departamentu Energetyki MG. W ramach prezentacji dyr. Słoma omówił dotychczasowe prace i opracowane już zapisy projekty aktów prawnych dotyczące inteligentnych liczników i sieci, w tym zapisy – propozycje do projektu nowego Prawa energetycznego oraz zapisy projektów rozporządzeń wykonawczych dotyczących Operatora Informacji Pomiarowych (OIP). Dyrektor Słoma zwrócił także uwagę na rolę, zadania i wagę dla przyjmowanych rozwiązań prac Zespołu doradczego MG ds. wdrożenia inteligentnych sieci w Polsce. Drugą prezentację, po wprowadzeniu w jej tematykę przez p. Marka Woszczyka – Prezesa URE, przedstawił p. Tomasz Kowalak – dyrektor departamentu taryf URE, zwracając m.in. uwagę na opracowane w URE stanowiska związane z koncepcją inteligentnych sieci i inteligentnego opomiarowania oraz prace w ramach warsztatów rynku energetycznego dotyczące tego obszaru zagadnień. Kolejną prezentację przedstawił p. Wojciech Lubczyński z PSE – Operator SA oraz p. Jan Bogolubow – Prezesa Zarządu Zarządcy Rozliczeń S.A. W ramach pierwszej części tej prezentacji zostały omówione uwarunkowania systemowe (OSP) oraz lokalne (OSD) rozwoju inteligentnych sieci i inteligentnego opomiarowania ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych technologii elektroenergetycznych (prosumenckich, e-mobility, mikroinstalacji). W drugiej części zostały przedstawione kluczowe zadania, rola i obowiązku OIP, którym zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie nowego Prawa energetycznego ma zostać Zarządca Rozliczeń S.A. Na zakończenie tej części posiedzenia, jako uzupełnienia ww. wypowiedzi i prezentacji p. Jan Rączka – Prezes Zarządu NFOŚiGW S.A. przedstawił dotychczasowe doświadczenia, ale i nowe możliwości wsparcia omawianego obszaru przez Fundusz.

W ramach drugiego punktu posiedzenia przedstawiciele Kapsch zaprezentowali doświadczenia we wprowadzeniu inteligentnych sieci w Austrii.

Dokumenty

Formularz logowania