W dniu 24 maja 2012 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenia sejmowej Podkomisji ds. Energetyki działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Andrzej Czerwiński. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentowali kol. Krzysztof Zamasz – Prezes Rady Zarządzającej TOE (RZ TOE), kol. Katarzyna Rozenfeld – Członek RZ TOE, Przewodnicząca Zespołu ds. Raportu oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Jednym z głównych punktów posiedzenia Podkomisji była informacja o rynku energii elektrycznej, w ramach której, na zaproszenie Przewodniczącego Podkomisji, przedstawiciele TOE zaprezentowali główne elementy Raportu TOE – Rynek Energii Elektrycznej w Polsce – stan na 31 marca 2012 r., zwanego Raportem TOE 2012. Zgodnie z ustaleniami z Przewodniczącym Podkomisji druga prezentacja obejmowała informację nt. wyników ankietyzacji odbiorców w tzw. Pierwszym Śląskim Spisie Energetycznym przeprowadzonym przez Grupę Tauron.

W ramach prezentacji wybranych elementów Raportu TOE 2012 przedstawiciele TOE omawiali m.in. następujące, opisane w rozdziale II Raportu, kluczowe działania (zrealizowane oraz planowane) na rynku energii elektrycznej w Polsce w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. (numeracja zgodna z Raportem):

1. Utrzymanie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa URE taryf (sprzedaży energii elektrycznej) w grupach taryfowych G
2. Prace nad procedurą zmiany sprzedawcy, generalną umową dystrybucji oraz umową kompleksową
3. System wsparcia OZE i kogeneracji
4. Uwarunkowania handlu giełdowego w polskich realiach rynku energii elektrycznej.
5. Rozporządzenie REMIT na rynku polskim
6. Efektywność energetyczna – kluczowe aspekty prawne w Polsce
7. Wpływ rynku uprawnień do emisji CO2 na rynek energii elektrycznej
8. Wymiana międzysystemowa (eksport – import) – wybrane aspekty
P.1. Projekt nowej ustawy – Prawo energetyczne
P.2. Projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii
P.3. Nowa architektura rynku energii elektrycznej w Polsce
P.4.Znaczenie nowych trendów rozwoju elektroenergetyki (prosumentów, mikrogeneracji, inteligentnych liczników i inteligentnych sieci energetycznych) dla polskiego rynku energii elektrycznej
P.5.Dokumenty i działania unijne dotyczące rynków finansowych, które będą miały wpływ na rynek energii w Polsce

W ramach prezentacji Raportu TOE 2012 podczas posiedzenia Podkomisji zostały przedstawione także określone w rozdziale III Raportu propozycje działań krótko- i długoterminowych. Do niezbędnych dla dalszego rozwoju rynku działań krótkoterminowych (DK) TOE zalicza:

1.DK. Podjęcie przez Prezesa URE decyzji dotyczącej zwolnienia wszystkich spółek obrotu z obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf dla odbiorców w grupach taryfowych G (w tym gospodarstw domowych).
2.DK. Stworzenie spójnego, przewidywalnego i stabilnego systemu wsparcia zarówno dla źródeł kogeneracyjnych, jak i odnawialnych (OZE). W horyzoncie bieżącego roku niezbędne jest również zachowanie ciągłości systemu wsparcia dla źródeł kogeneracyjnych.
3.DK. Wprowadzenie szczegółowych rozwiązań dotyczących systemu „białych” certyfikatów poprzez przyjęcie odpowiednich rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
4.DK. Kontynuacja opracowywania standardów umów, które powinny funkcjonować w relacji: odbiorca końcowy, operator systemu dystrybucyjnego, sprzedawca, w tym w szczególności praktyczne wdrożenie GUDa kompleksowego oraz umów kompleksowych.
5.DK. Przyspieszenie prac nad projektami nowych ustaw: ustawą Prawo energetyczne, ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz Prawem gazowym.
6.DK. Analiza i wdrożenie zmian w harmonogramie sesji na TGE w celu maksymalnego uwiarygodnienia indeksu IRDN – jako podstawy dla instrumentu bazowego dla kontraktów terminowych finansowych.
7.DK. Uruchomienie rynku kontraktów finansowych.
8.DK. Monitorowanie przez Prezesa URE procesu określania dostępnych mocy transgranicznych.
9.DK. Monitorowanie planów wprowadzenia metody market coupling, jako metody udostępniania mocy transgranicznych.
10.DK. Korekta procesu udostępniania mocy w wymianie międzysystemowej na połączeniu z Ukrainą (doprowadzenie do standardów aukcji explicit).

Kulesa M.: Raport TOE 2012 – prezentacja na posiedzenie Podkomisji ds. energetyki

Dokumenty

Formularz logowania