W dniu 22 stycznia 2013 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Tomasz Nowak. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach, będącego kontynuacją prac z 10 i 11 stycznia 2013 r., posiedzenia Podkomisji poddane pod dyskusję i w większości przegłosowane (przez obecnych na posiedzeniu Członków Podkomisji) zostały omówione wcześniej zapisy zmiany ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, które znalazły się w przygotowanej na posiedzenie ujednoliconej, roboczej wersji nowelizacji ustawy. Wersja ta została opracowana na podstawie druku sejmowego nr 946, wcześniejszej dyskusji i przedkładanych propozycji zmian. W ramach dotychczasowych prac uwzględniono większość zgłaszanych także przez TOE uwag i propozycji zmian do poselskiego projektu. Zaproponowano także dodatkowe zmiany niebędące w pierwszej wersji projektu, ujęte w druku sejmowym nr 946.

Najszersza dyskusja oraz wymiana poglądów podczas posiedzenia w ramach tematów związanych z działalnością TOE, dotyczyła następujących zmian i kwestii:

  •  „gazowe obligo giełdowe” – w wyjściowym projekcie poselskim zaproponowano, aby poziom obowiązkowej sprzedaży gazu wynosił nie mniej niż 30% gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego w danym roku do sieci przesyłowej. Ze strony Ministerstwa Gospodarki padła zaakceptowana przez Posłów propozycja ustalenia w kolejnych latach (przy pozostawieniu 30% do końca 2013 roku) większego „obliga” na poziomie kolejno 50% (pierwsza połowa 2014 roku) oraz 70% (od drugiej połowy 2014 roku). Mimo wcześniejszej kierunkowej akceptacji, w ramach przedłożonej wersji projektu zrezygnowano ze zwolnienia spółek obrotu z obowiązku przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzania taryf gazowych, argumentując, że zwolnienie takie powinno następować w ramach indywidualnej decyzji Prezesa URE na żądanie danej spółki;
  • „uregulowanie pomocy odbiorcom wrażliwym” – w ramach dodatkowych artykułów Ministerstwo Gospodarki zaproponowało zapisy definiujące „odbiorcę wrażliwego” i wprowadzające tzw. „dodatek energetyczny” wypłacany przez odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego. Wychodzące naprzeciw zgłaszanym przez TOE od 2011 roku postulatom dot. konieczności uregulowania i wsparcia tej grupy odbiorców, rozwiązanie spotkało się na obecnym etapie z szeroką dyskusją oraz wątpliwościami części uczestników spotkania;
  • „obowiązek instalacji przez OSD liczników inteligentnych oraz wprowadzenie zbioru danych pomiarowych” – w ramach dodatkowych artykułów Ministerstwo Gospodarki zaproponowało narzucenie na OSD obowiązku instalacji u 80% odbiorców końcowych przyłączonych do sieci danego OSD do 31 grudnia 2020 r. układów pomiarowo – rozliczeniowych umożliwiających dwustronną komunikację w systemie teleinformatycznym, a także konieczność dokonywania rozliczeń jedynie na podstawie utworzonego przez Zarządcę Rozliczeń SA tzw. zbioru danych pomiarowych. Zaproponowane bardzo ogólne zapisy wzbudziły dużą dyskusję nt. formy propozycji i braku szczegółów proponowanych rozwiązań, a także wątpliwość co do akceptacji na poziomie rządu tego typu propozycji na obecnym etapie procedowania nowelizacji, a nie podczas prac nad tzw. „dużym trójpakiem”;
  • zbiór praw konsumenta – zgodnie z proponowanymi przez Posłów uzupełnieniami art. 5 o nowe ust. 6d i 6e sprzedawcy mieliby dostarczać odbiorcom w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta oraz zapewniać jego publiczny dostęp. W uwagach TOE przekazanych wcześniej komisji oraz podczas dyskusji przedstawiciel TOE zwrócił uwagę, że realizacja ww. propozycji będzie generować (w konsekwencji dla odbiorców) dodatkowe koszty, wynikające z konieczności przygotowania (wydruk, wysyłka) każdemu odbiorcy ww. zbioru. TOE zaproponowało, aby pozostawić w zapisach konieczność zapewnienia publicznego dostępu (na stronach internetowych) oraz dostarczenie wydruków jedynie odbiorcom, którzy o to wystąpią. W ramach dyskusji ustalono, że TOE przedłożony Przewodniczącemu Podkomisji oraz Ministerstwu Gospodarki propozycję zapisów punktu 6e.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Podkomisji, na którym Posłowie planują formalnie przyjąć wszystkie nieobjęte jeszcze głosowaniami poprawki i propozycje zmian oraz przegłosować całą ustawę planowane jest na 24 stycznia 2013 r.

Dokumenty

Formularz logowania