W dniach 10 i 11 stycznia 2013 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, działającej w ramach Komisji Gospodarki. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Tomasz Nowak. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach dwudniowego posiedzenia Podkomisji zostały szczegółowo omówione zapisy zmiany ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, które znalazły się w druku sejmowym nr 946. Celem proponowanych zmian jest w szczególności zapewnienie pełnej implementacji przepisów dyrektywy 2009/28/WE, a także uzupełnienie wdrożenia dyrektywy 2009/72/WE oraz dyrektywy 2009/73/WE. Należy dodać, że w dniu 25 listopada 2012 r. Komisja Europejska wszczęła wobec Polski dwa postępowania formalne w sprawie braku notyfikacji transpozycji vel nieprawidłowej transpozycji krajowych środków wykonawczych dwóch z ww. dyrektyw (2009/72/WE i 2009/73/WE). Postępowania znajdują się na tzw. etapie uzasadnionej opinii.

W ramach proponowanych w druku 946 zapisów, podczas posiedzenia szczegółowo omówiono m.in. następujące obszary zmian i kwestie, które obejmują działania związane z obszarem spółek obrotu – Członków TOE:

  • termin rozwiązania umów – w ramach przedłożenia poselskiego zaproponowano zmianę art. 4j ust. 4, poprzez umożliwienie odbiorcom rozwiązania umów sprzedaży i umów kompleksowych w terminie 21 dni od dnia, w którym oświadczenie o rozwiązaniu dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego, przy zachowaniu prawa odbiorcy do wskazania późniejszego terminu rozwiązania umowy. Po szerokiej dyskusji ustalono, że zaproponowany w projekcie trzytygodniowy termin zgodnie z dyrektywą powinien odnosić się do realizacji procedury zmiany sprzedawcy przez OSD. TOE (zgodnie z wcześniej złożonymi uwagami) poparło propozycję Prezesa URE, zgodnie z którą dotychczasowy art. 4j ust. 4 pozostałby bez zmian, natomiast w nowych ustępach tegoż artykułu znalazłyby się zapisy dot. terminu zmiany sprzedawcy dla OSD. W ramach tego punktu dyskusji omówiono także tematykę zmiany sprzedawcy (w tym tzw. częściowej zmiany sprzedawcy) na rynku gazu;
  • zbiór praw konsumenta – zgodnie z proponowanymi przez Posłów uzupełnieniami art. 5 o nowe ust. 6d i 6e sprzedawcy mieliby dostarczać odbiorcom w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta oraz zapewniać jego publiczny dostęp. W uwagach TOE przekazanych wcześniej komisji oraz podczas dyskusji przedstawiciel TOE zwrócił uwagę, że realizacja ww. propozycji będzie generować (w konsekwencji dla odbiorców) dodatkowe koszty, wynikające z konieczności przygotowania (wydruk, wysyłka) każdemu odbiorcy ww. zbioru. TOE zaproponowało, aby pozostawić w zapisach konieczność zapewnienia publicznego dostępu (na stronach internetowych) oraz dostarczenie wydruków jedynie odbiorcom, którzy o to wystąpią. W ramach dyskusji Ministerstwo Gospodarki, broniąc zapisów poselskich, poddało pod dyskusję, w przypadku akceptacji przez Posłów propozycji TOE dodatkowy obowiązek zamieszczenia np. na fakturze informacji o udostępnieniu (w tym miejscu udostępnienia) zbioru na stronach sprzedawców;
  • wprowadzenie zwolnienień odbiorców przemysłowych z części „kolorowych” obowiązków – w ramach proponowanych zmian kierunkowo przyjęto zapisy zmieniające zasady umorzenia praw majątkowych lub uiszczenia opłaty zastępczej dla odbiorców przemysłowych, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jej produkcji, a także złożyli stosowane oświadczenie. Przedstawiciele URE w ramach dyskusji zwrócili uwagę na konieczność zmian – doszczegółowienia części zapisów w sposób umożliwiający zwolnienie odbiorców przemysłowych z części „kolorowych” obowiązków. Stosowna propozycja ma być przedmiotem procedowania na kolejnym posiedzeniu Podkomisji;
  • gwarancje pochodzenia – w omawianej nowelizacji po rozdziale 2 zaproponowano dodanie całego nowego rozdziału 2a dotyczącego gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. W ramach zapisów tego rozdziału zaproponowano m.in. regulacje dot. prowadzenia rejestru gwarancji pochodzenia oraz umarzania przez Prezesa URE gwarancji. System gwarancji pochodzenia ma stanowić informację dla odbiorcy końcowego, jaka ilość energii elektrycznej z OZE jest do niego dostarczana. W ramach dyskusji zaproponowano liczne zmiany tekstu nowelizacji, uszczegóławiające proponowany model;
  • „gazowe obligo giełdowe” – w projekcie poselskim zaproponowano, aby poziom obowiązkowej sprzedaży gazu wynosił nie mniej niż 30% gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego w danym roku do sieci przesyłowej. Ze strony Prezesa URE padła propozycja ustalenia w kolejnych latach większego „obliga” na poziomie kolejno 50% oraz 70%, z kolei Izba Gospodarcza Gazownictwa zaproponowała jedynie 15% „obligo”. Ustalono, że zapisy i poziom „obliga” będą rozstrzygnięte na kolejnym posiedzeniu Podkomisji. W ramach dyskusji tego punktu projektu kierunkowo omówiono także, popieraną przez TOE propozycję zwolnienia spółek obrotu z obowiązku przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzania taryf gazowych. Kierunkowo Posłowie zaakceptowali ww. propozycję, szersza dyskusja (bez ostatecznego rozstrzygnięcia) dotyczyła jednak zwolnienia spółek obrotu z „taryfowej” sprzedaży gazu dla dużych odbiorców przemysłowych;
  • umożliwienie spółkom obrotu bezpośredniego handlu na giełdzie gazu – w druku sejmowym 946 Posłowie zaproponowali także zmiany w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych umożliwiające spółkom obrotu bezpośredni handel na giełdzie gazu (dziś jest on możliwy tylko poprzez domy maklerskie). Proponowane zapisy niebudzące szerszych wątpliwości podczas omawiania nowelizacji powinny znaleźć się w przekazanej (po zakończeniu prac Podkomisji) do Komisji Gospodarki wersji projektu ustawy.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Podkomisji, na którym Posłowie planują formalnie przyjąć wszystkie proponowane, ujednolicone oraz uwzgledniające dyskusję z posiedzenia w dniach 10 i 11 stycznia 2013 r. zmiany i zapisy, odbędzie się 18 stycznia 2013 r.

Dokumenty

Formularz logowania