W dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, działającej w ramach Komisji Gospodarki.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Tomasz Nowak. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Posiedzenie Podkomisji było kontynuacją prac i dyskusji nad projektem nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, które znalazły się w druku sejmowym nr 946. Celem proponowanych zmian jest w szczególności zapewnienie pełnej implementacji przepisów dyrektywy 2009/28/WE, a także uzupełnienie wdrożenia dyrektywy 2009/72/WE oraz dyrektywy 2009/73/WE.

W ramach posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, mając na uwadze przede wszystkim: (i) przesłane do Sejmu RP 17 kwietnia 2014 r. stanowisko Rządu do poselskiego projektu uwzględniającego zgłoszone i przyjęte poprawki podczas posiedzeń Podkomisji nadzwyczajnej oraz (ii) treść przesłanych Polsce zarzutów Komisji Europejskiej w ramach prowadzonych postępowań (w sprawie braku notyfikacji transpozycji vel nieprawidłowej transpozycji krajowych środków wykonawczych dwóch z ww. dyrektyw (2009/72/WE i 2009/73/WE)); zaproponowali, a Członkowie Komisji przyjęli, szereg poprawek do projektu nowelizacji, mających głównie charakter formalno – prawny. Kluczową zmianą w ramach tych poprawek jest rezygnacja z wprowadzenia (na tym etapie prac) zapisów dotyczących wdrożenia w Polsce tzw. inteligentnego opomiarowania oraz operatora informacji pomiarowych.

Ustalono, że poprawki redakcyjne ze względu na ich znaczną liczbę i konieczność korelacji poprawek (przez Ministerstwo Gospodarki oraz Biuro Legislacyjne Sejmu) zostaną wprowadzone kompleksowo na posiedzeniu Komisji Gospodarki.

Po przyjęciu wszystkich proponowanych poprawek obecni na posiedzeniu Członkowie Podkomisji przyjęli w całości omawiany projekt nowelizacji.

Na kolejnym etapie prac legislacyjnych (zmieniony) projekt, jako sprawozdanie z prac podkomisji nadzwyczajnej, zostanie skierowany do Komisji Gospodarki.

Dokumenty

Formularz logowania