W dniu 30 października 2012 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego (Podkomisji), działającej w ramach Komisja Finansów Publicznych (FPB), której jedynym punktem było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Janusz Cichoń. Dostawców mediów (energii elektrycznej i gazu) reprezentowali wspólnie p. Aleksandra Obońska z Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. (Deloitte), p. Małgorzata Zenka z PGNiG SA/IGG oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach posiedzenia proponowane w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (druk sejmowy nr 805) zmiany omawiali szczegółowo przedstawiciele Ministerstwa Finansów (MF): p. Maciej H. Grabowski, Podsekretarz Stanu oraz p. Tomasz Tratkiewicz, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług MF. Po omówieniu przez przedstawicieli MF zapisów dot. kolejnych artykułów i punktów nowelizacji swoje uwagi, wątpliwości i propozycje zmian mogli prezentować uczestnicy posiedzenia. Wcześniej w ramach współpracy Deloitte, IGG, PTPiREE i TOE wspólnie opracowano i wysłano w przeddzień posiedzenia do Podkomisji pismo dot. uwag i propozycji dostawców mediów do przedkładanej nowelizacji. Z punktu widzenia reprezentowanych branż kluczowe jest wykorzystania w nowelizacji możliwości jaką daje dyrektywa 2006/112/WE i odrębne uregulowanie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw mediów, np. poprzez dodanie do wprowadzanego art. 19a, ustępu 11a i 11b zaproponowanego przez dostawców mediów. Wejście w życie przepisów dotyczących obowiązku podatkowego w brzmieniu proponowanym obecnie (art. 1 pkt 17) nowelizacji dot. art. 19a ustawy), zgodnie z argumentacją dostawców mediów, spowoduje istotne problemy organizacyjne po stronie przedsiębiorców, którzy będą zmuszeni do zmiany obecnie stosowanych systemów bilingowych i rozliczeń oraz wdrożenia nowych systemów informatycznych, a także do poniesienia dodatkowych kosztów obsługi klienta związanych m.in. ze zmianą ogólnych warunków sprzedaży. Proponowane w projekcie zmiany przełożą się na istotny wzrost kosztów prowadzonej działalności. Konsekwencje finansowe wprowadzenia planowanej zmiany może ponieść zatem wiele milionów odbiorców mediów w całym kraju (ponad 6,5 miliona odbiorców gazu oraz ponad 16,5 mln odbiorców energii elektrycznej). Co więcej, projektowane rozwiązanie w żadnej mierze nie wpłynie na zwiększenie dochodów budżetu państwa. Podczas posiedzenia p. Aleksandra Obońska zaprezentowała stanowisko oraz propozycje zmian wystosowane przez dostawców mediów w ww. sprawie. Oprócz wspomnianego art. 1 pkt 17) nowelizacji, dyskusję oraz kontrowersje innych uczestników posiedzenia wzbudzały proponowane zapisy art. 1 pkt 41) nowelizacji, dotyczące zmian art. 86, ust. 2 pkt 4 litera c) ustawy (dot. dokumentowania fakturą VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów).

Zgodnie z przyjętym przez Podkomisję harmonogramem do godz. 10.00 w dniu 5 listopada 2012 r. Posłowie mają możliwość zgłaszania zmian do nowelizacji. Dyskusja i przyjęcie ewentualnych propozycji poprawek zaplanowane jest na 6 listopada 2012 r. W tym dniu Podkomisja została zobowiązana także do przekazania wyników swojej pracy do Komisji FBP, która z kolei ma przekazać sprawozdanie ze swoich prac do Sejmu do 20 listopada 2012 r.

Dokumenty

Formularz logowania