W dniu 06 listopada 2012 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego (Podkomisji), działającej w ramach Komisja Finansów Publicznych (FPB). Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (druk sejmowy nr 805) i proponowanych poprawek do tego projektu.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Podkomisji p. Janusz Cichoń. Dostawców mediów (energii elektrycznej i gazu) reprezentowali wspólnie p. Aleksandra Obońska, kol. Marek Paciorkiewicz oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Podkomisja przyjęła m.in. następujące poprawki:

  • dodanie punktu 4 w ust. 5 art. 19a, zgodnie z którym obowiązek podatkowy dla dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności,
  • brak konieczności stosowania ust. 8 do dostaw energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej oraz gazu przewodowego; w konsekwencji, dla dostaw mediów wyłączono powstanie obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania przed dokonaniem dostawy całości lub części zapłaty, w szczególności przedpłaty, zaliczki,
  • przepis, zgodnie z którym nie można wystawiać faktur wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy, nie dotyczy faktur dokumentujących dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, jeżeli faktury te zwierają informacje, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą,
  • zmianę brzmienia art. 13 ustawy zmieniającej, na podstawie którego zmiany dotyczące m.in. określenia szczególnego momentu obowiązku podatkowego dla dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego wejdą w życie dnia 1 stycznia 2014 r.

Dodatkowo, na posiedzeniu przedstawiciele dostawców mediów poruszyli kwestię opodatkowania podatkiem VAT usług dystrybucji energii elektrycznej i gazu przewodowego, podlegających oddzielnemu fakturowaniu od dostawy energii elektrycznej i gazu.

Zgodnie z zapewnieniami Ministra Finansów kwestia zasad opodatkowania usług dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu będzie przedmiotem dalszych analiz.

Dokumenty

Formularz logowania