W dniu 10 października 2006 r. w Warszawie w siedzibie PSE SA odbyło się posiedzenie nowej kadencji Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej PKEE. Posiedzenie prowadził Prezes PKEE Jacek Waldemar Socha, w posiedzeniu brało także udział dwóch członków TOE kol. Kazimierz Kułaga i kol. Marek Kulesa.

W ramach posiedzenia zrealizowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 04/2006   z posiedzenia  w dniu 25.07.06.
 3. Informacja  o pracach Prezydium. Informacja o nowych inicjatywach w programie działalności PKEE. Dyskusja regulaminu pracy Prezydium.
 4. Zmiany w składzie Prezydium RZ  w związku z rezygnacją Sekretarza. Na nową Sekretarz PKEE wybrano kol. Hannę Trojanowską.
 5. Przedstawienie projektu zmian organizacyjnych PKEE  i przyjęcie harmonogramu jego realizacji .
 6. Zaangażowanie PKEE w umowę z Bankiem Światowym na usługi doradcze przy realizacji rządowego Programu dla elektroenergetyki.
 7. Nominowanie reprezentacji PKEE w Radzie Dyrektorów EURELECTRIC.
 8. Podjęcie decyzji o dokonaniu aktualizacji reprezentacji PKEE w strukturze eksperckiej EURELECTRIC w terminie do  15 listopada 2006r.
 9. Informacje Przewodniczących Komitetów Studiów Wytwarzanie, Sieci, Rynek o najpilniejszych problemach zidentyfikowanych w okresie od posiedzenia RZ PKEE w dniu 25 lipca 2006r. Informacje dostępne są (po zalogowaniu) dla członków TOE
 10. Informacja o skutkach inicjatywy PKEE w sprawie powołania Zespołu do oceny stanu zagrożenia w systemie elektroenergetycznym w okresie letnim i planu podjęcia działań zaradczych.
 11. Sprawy różne, w tym zmiana cyklu i sposobu wydawania Aktualności od stycznia 2007 r.

Dokumenty

Formularz logowania