W dniu 19 maja 2008 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE). W ramach posiedzenia, które prowadził p. Jacek Socha – Prezes Rady Zarządzającej PKEE, m.in. omówiono i przyjęto sprawozdania za 2007 rok, ustalono (na 30 czerwca 2008 r., godz. 14.00) termin Walnego Zebrania Członków PKEE oraz wyrażono zgodę na przekazanie do organów administracji państwowej (URE, MG) wypracowanego przez Komitet Rynek PKEE opracowania dot. modelu rynku energii elektrycznej w Polsce.

W ramach posiedzenia, w którym jako członkowie Rady udział brali także członkowie TOE, tj. kol. Kazimierz Kułaga (PSE-ELECTRA S.A.) oraz kol. Marek Kulesa (biuro TOE), zrealizowano następujący, obszerny porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu Nr 05/2007 z posiedzenia Rady Zarządzającej w dniu 21 listopada 2007 r.
 2. Informacja o wykonaniu budżetu PKEE w roku 2007 oraz omówienie projektu sprawozdania z działalności PKEE w roku 2007 i projektu sprawozdania finansowego za rok 2007.
 3. Przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PKEE w roku 2007 i sprawozdania finansowego PKEE za rok 2007 oraz przekazania dokumentacji do Komisji Rewizyjnej i przedłożenia jej Walnemu Zebraniu Członków PKEE.
 4. Dyskusja na temat założeń preliminarza wpływów i wydatków PKEE oraz propozycji planu prac i działań priorytetowych PKEE w 2008 r.
 5. Przyjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu programu działalności i projektu preliminarza wpływów i wydatków na rok 2008 oraz przedłożenia projektów Walnemu Zebraniu Członków PKEE.
 6. Przyjęcie Uchwały w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków PKEE oraz ustalenia proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania.
 7. Informacja o zmianie lokalizacji Biura PKEE i przyjęcie uchwały o zmianie siedziby Stowarzyszenia.
 8. Krótka prezentacja oraz dyskusja na temat pierwszych rezultatów projektu „Raport 2030”, oraz omówienie działań związanych z zakończeniem prac nad Raportem.
 9. Przyjęcie Uchwał dotyczących rozszerzenia zakresu prac w projekcie „Raport 2030” o 1) zagadnienia związane z pakietem klimatyczno-energetycznym Komisji Europejskiej oraz 2) ew. o dodatkowy zestaw założeń makroekonomicznych („Scenariusz Przyspieszony”).
 10. Przyjęcie Uchwały upoważniającej Kierownika i Zastępcę Kierownika projektu do odbioru projektu Raport 2030 po zakończeniu prac przez Wykonawcę.
 11. Sprawozdanie z prac Zespołu Zadaniowego PKEE ds. Modelu Rynku Energii Elektrycznej i przyjęcie Uchwały w sprawie skierowania dokumentu do konsultacji z administracją publiczną.
 12. Informacja o działaniach zrealizowanych i podejmowanych przez PKEE w związku z pracami Komisji Europejskiej dotyczącymi pakietu klimatyczno-energetycznego i rewizji Dyrektywy IPPC.
 13. Informacje i Uchwały związane z bieżącą pracą Stowarzyszenia i działalnością biura PKEE.
  1. Przyjęcie Uchwały o przyjęciu w poczet członków nowych członków zwyczajnych.
  2. Uzgodnienie składu delegacji Stowarzyszenia na Executive Forum EURELECTRIC w dniach 16-18 czerwca 2008 r.
  3. Informacja na temat toczącego się postępowania odwoławczego w związku z decyzją Urzędu Skarbowego podjętą po kontroli podatku VAT w PKEE.
  4. Informacja na temat możliwości poprawy rentowności rezerw Stowarzyszenia poprzez zakup detalicznych obligacji 10-letnich Skarbu Państwa na okres roku i podjęcie ew. uchwały w tej sprawie.
  5. Informacja dotycząca uruchomienia nowych serwisów internetowych Stowarzyszenia.
 14. Sprawy różne
  1. Omówienie listu skierowanego przez Prof. Władysława Mielczarskiego na ręce Prezesa PKEE w kontekście ew. działań PKEE związanych z nowym międzynarodowym porozumieniem w sprawie redukcji emisji (porozumienie „post-Kyoto”).
  2. Informacja na temat funkcjonowania Clean Coal Centre oraz możliwości współpracy z tą organizacją.
  3. Omówienie informacji z Ministerstwa Gospodarki na temat inicjatyw związanych ze współpracą międzynarodową (Rosja, Ukraina).
 15. Ustalenie terminu następnego spotkania Rady Zarządzającej i zamknięcie posiedzenia.

Dokumenty

Formularz logowania