W dniu 14 grudnia 2006 r. w Warszawie w siedzibie PSE SA odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE). Posiedzenie prowadził Prezes PKEE Jacek Waldemar Socha, w posiedzeniu brało także udział trzech członków TOE kol. Grzegorz Górski, kol. Kazimierz Kułaga i kol. Marek Kulesa.

W ramach posiedzenia zrealizowano następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 05/2006 z posiedzenia w dniu 10.10.06
  3. Informacja o postępie prac w projekcie zmian organizacyjnych PKEE przyjętym przez RZ PKEE w dniu 10.10.06 r. – przedstawienie wyników pracy Komisji Rekrutacyjnej
  4. Informacja o stanie uzgodnień umowy między PKEE a podmiotami, które podlegają procesowi konsolidacji w związku zamiarem zawarcia przez PKEE umowy z Bankiem Światowym na usługi doradcze przy realizacji rządowego Programu dla elektroenergetyki
  5. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania okolicznościowej informacji o polskim sektorze elektroenergetycznym w jubileuszowym wydawnictwie EURELECTRIC z okazji dziesięciolecia procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej .
  6. Informacja przedstawiciela PKEE w Radzie Dyrektorów EURELECTRIC o wynikach listopadowego posiedzenia
  7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komitetów Studiów: Wytwarzanie, Sieci, Rynek, planów działania na rok 2007
  8. Akceptacja składu zweryfikowanej reprezentacji PKEE w strukturze eksperckiej EURELECTRIC (przeniesiono na kolejne posiedzenie)
  9. Dyskusja dot. wpływu ustawy o rozwiązaniu KDT na sytuację polskich przedsiębiorstw i  rynek energii elektrycznej w Polsce (dodatkowy punkt wprowadzony na posiedzeniu)
  10. Sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania