W dniu 11 stycznia 2012 r., w Krakowie odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE X kadencji. W ramach posiedzenia, które prowadził kol. Krzysztof Zamasz – Prezes Rady Zarządzającej TOE, przyjęto nowych Członków TOE oraz omówiono obszary działalności zespołów zadaniowych TOE.

W ramach omawiania działalności zespołów zadaniowych TOE szczególną uwagę zwrócono na opublikowane 21 grudnia 2012 r. oraz opiniowane w ramach konsultacji społecznych projekty trzech nowych ustaw, tzw. trójpaku energetycznego: ustawy Prawo energetyczne, Prawa gazowego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. W ramach dyskusji zwrócono uwagę, że liczne zapisy wychodzą naprzeciw wyrażanym podczas spotkań i dyskusji w Ministerstwie Gospodarki (MG) z udziałem przedstawicieli TOE propozycjom naszego towarzystwa oraz zmierzają do całkowitego urynkowienia elektroenergetyki polskiej. Niektóre zapisy wzbudzają jednak także wątpliwości oraz mogą być niejednoznaczne interpretowane w praktyce. Zagadnienia te wymagają doprecyzowania.

Ustalono, że biuro TOE zbierze od Członków TOE uwagi do wszystkich ustaw, opracuje przy wsparciu obsług prawnej TOE, ujednolicone, zbiorcze zestawienie uwag, które jeszcze przed wysłaniem do MG, zostanie przekazane Członkom Rady Zarządzającej TOE.

W ramach posiedzenia omówiono także stopień zaawansowania oraz zapisy ujednoliconej wersji projektu standardu generalnej umowy dystrybucyjnej, umożliwiającej zawieranie umów kompleksowych każdemu sprzedawcy. Członkowie Rady zaakceptowali przedłożony projekt rozwiązań oraz ustalili, że kolejnym krokiem prac (zgodnie z intencją Prezesa URE) będzie wspólne (przez PTPiREE i TOE) wysłanie projektu do Prezesa URE. Podczas posiedzenia omówiono także prace nad nowym modelem rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym tzw. modelem aktywnego odbiorcy energii elektrycznej na rynku bilansującym.

Dokumenty

Formularz logowania