W dniu 21 lipca 2015 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych dotyczące rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3522), które prowadziła przewodnicząca p. Krystyna Skowrońska. Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Projekt nowelizacji, który wpłynął do Sejmu 17 czerwca 2015 r. dotyczy uproszczenia przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienia lub ograniczenia niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych, które dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Podczas posiedzenia 1 lipca 2015 r. Komisja skierowała projekt do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego, która 7 lipca 2015 r. omówiła projekt i na kolejne posiedzenie Komisji 21 lipca 2015 r. przygotowała Sprawozdanie. Jednakże już po opracowaniu Sprawozdania do Sejmu wpłynęła, wynikająca m.in. z rządowego programu „Śląsk 2.0”, przyjęta 14 lipca 2015 r. przez Rząd poprawka proponująca dodatkowe (wcześniej nie planowane) zwolnienia tzw. energochłonnych odbiorców energii elektrycznej z podatku akcyzowego (tzw. autopoprawka rządowa, dostępna w Wybranych dokumentach 2015). Autopoprawka rządowa, którą przedstawił podczas posiedzenia Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman, przewiduje dwa rodzaje – modele „preferencji” akcyzowych:

(1)   zwolnienie podatników z akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych; należy podkreślić, że ustawodawca zwolni tylko tych odbiorców, którzy są podatnikami akcyzy (art. 30, ust 7b, pkt 1, w praktyce mają koncesję na obrót i sami odprowadzają podatek);

(2)   zwolnienie z akcyzy tzw. zakładów energochłonnych realizowane przez zwrot (art. 31d, ust. 1, po punkcie 3) części zapłaconej akcyzy, której wartość oblicza się wg określonego w ustawie wzoru sprowadzającego się do zwrotu zapłaconej akcyzy od energii przekraczającej wskaźnik energochłonności 3%.

Projekt wychodzi naprzeciw licznym wcześniejszym dyskusjom i działaniom prowadzonym przez odbiorców końcowych (wspieranych także przez TOE), zmierzającym do obniżenia akcyzy, szczególnie dla dużych, energochłonnych odbiorców.

W ramach posiedzenia Komisji wprowadzono do autopoprawki jedynie drobne korekty formalno – legislacyjne tekstu, pozostawiając dwa ww. modele zwolnienia z akcyzy. Szczegółowo (punkt po punkcie) przyjęto także wszystkie pozostałe zapisy nowelizacji wypracowane prze Podkomisję (z drobnymi poprawkami) oraz tekst całej nowelizacji.

Sprawozdanie Komisji w postaci przyjętego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ma być rozpatrywane jeszcze podczas 97-ego posiedzenia Sejmu w dniu 22 lipca 2015 r.

Dokumenty

Formularz logowania