W dniu 5 maja 2010 r. w Warszawie, w siedzibie Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Program posiedzenia obejmował rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2966). Na posiedzeniu TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2966) po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu nr 65 w dniu 28 kwietnia 2010 r. został skierowany do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 21 maja 2010 r. W ramach posiedzenia w dniu 5 maja 2010 r. rozpatrzono liczne proponowane zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).

Projekt ustawy będący przedmiotem dyskusji na posiedzeniu został opracowany w związku z koniecznością implementacji postanowień dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dotychczasową tzw. dyrektywę horyzontalną 92/12/EWG. Projekt wprowadza również zmiany uwzględ­niające (zdaniem projektodawcy) „potrzeby praktyki stosowania prawa w zakresie akcyzy”, w elektroenergetyce obejmuje m.in. zmiany zapisów dot. następujących zagadnień:

  • definicja nabywcy końcowego, zmiana art. 2, pkt 19);
  • przedmiot opodatkowania akcyzą, zmiana art. 9, ust. 1 i 2 oraz dodanie nowego ust. 3;
  • chwila powstania obowiązku podatkowego, zmiana art. 11;
  • składanie deklaracji podatkowych właściwemu naczelnikowi urzędu celnego i wpłacanie akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, zmiana art. 24, oraz wykreślenia art. 25;
  • określenie podstawy opodatkowania w przypadku nielegalnego poboru energii elektrycznej, dodanie nowych ustępów 2a i 2b w art. 88;
  • prowadzenie ilościowej ewidencji energii elektrycznej, zmiana art. 91.

Prezentowany na posiedzeniu projekt ustawy można znaleźć na stronach sejmowych (Druk Sejmowy 2966), stronach MF oraz w dziale Wybrane dokumenty 2010 .

Dokumenty

Formularz logowania